لردگان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر لردگان


منصوری علیرضا

منصوری علیرضا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لردگان

4سال کانونی / 92 آزمون

انسانی
زنگنه شش بهره معصومه

زنگنه شش بهره معصومه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت عشايري چهار محال و بختياري

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
حسینی کینکی سیده رعنا

حسینی کینکی سیده رعنا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ياسوج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
رستگار حامد

رستگار حامد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت خانميرزا

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
نوروزی مصیر احمدرضا

نوروزی مصیر احمدرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت عشايري چهار محال و بختياري

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
محمدی بردبری فریبا

محمدی بردبری فریبا

حقوق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
حسین پور آقایی مهدی

حسین پور آقایی مهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت چهار محال و بختياري

5سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
بابامیرساطحی مرضیه

بابامیرساطحی مرضیه

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حسین پور صادق

حسین پور صادق

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري - محل خدمت فلارد

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شکوهی نژاد مینا

شکوهی نژاد مینا

حسابداري|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مصیری طیبه

مصیری طیبه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لردگان

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ایمورنیا فاطمه

ایمورنیا فاطمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري - محل خدمت خانميرزا

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حسین پورآقایی حمیده

حسین پورآقایی حمیده

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت عشايري چهار محال و بختياري

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
امیری روح الله

امیری روح الله

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمودی ماندنی مریم

محمودی ماندنی مریم

علوم قران وحديث|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمدی بردبری الهه

محمدی بردبری الهه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شیخی علی

شیخی علی

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسینی کینکی سیده زهره

حسینی کینکی سیده زهره

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لردگان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قندی مصطفی

قندی مصطفی

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
آبرون مینا

آبرون مینا

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خالدی مسلم

خالدی مسلم

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت کوهرنگ

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
انصاری بارزی شریف

انصاری بارزی شریف

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جلیل سرقلعه پوریا

جلیل سرقلعه پوریا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت شهرکرد ناحيه 2

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امیدی معصومه

امیدی معصومه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت ميانکوه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
روزبه وحید

روزبه وحید

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رحیمی ریگی فاطمه

رحیمی ریگی فاطمه

مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سجادی زاده آرزو

سجادی زاده آرزو

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حسین پور فاطمه

حسین پور فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/8/2023 3:30:32 PM
Menu