لردگان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر لردگان


کریمی منجرموئی محمد جواد

کریمی منجرموئی محمد جواد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

8سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
حاجی پور میلاسی علی

حاجی پور میلاسی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
کریمی منجرموئی حسن

کریمی منجرموئی حسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
حسنی شاهین

حسنی شاهین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | شهريه پرداز

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ویسی محمدرضا

ویسی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حبیبی مسعود

حبیبی مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال بختياري-محل خدمت لردگان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
خالدی سردشتی فاطمه

خالدی سردشتی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حسنی طوبی

حسنی طوبی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رئیسی شیخ ویسی شاهین

رئیسی شیخ ویسی شاهین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال بختياري-محل خدمت لردگان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اسحاقی صبا

اسحاقی صبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لردگان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حسنی پریسا

حسنی پریسا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صالحی رضا

صالحی رضا

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
موسوی سیده مینو

موسوی سیده مینو

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

6سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسین پور آقایی عباس

حسین پور آقایی عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسنی علی محمد

حسنی علی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمودی مریم

محمودی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جمالی ارمندی الهام

جمالی ارمندی الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
کریمی محمدرضا

کریمی محمدرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سعیدی ابو اسحقی نوید

سعیدی ابو اسحقی نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال بختياري-محل خدمت لردگان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جلیل طهماسبی شقایق

جلیل طهماسبی شقایق

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شیخی سینی مرضیه

شیخی سینی مرضیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فاضل سیدحمیدرضا

فاضل سیدحمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قندی افسانه

قندی افسانه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدی سمیرا

محمدی سمیرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدی حسین

محمدی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بابامیر رضوان

بابامیر رضوان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسنی ساطح مهدیه

حسنی ساطح مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شهبازی حسین

شهبازی حسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فتاحی میلاسی زهرا

فتاحی میلاسی زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موسوی مجید

موسوی مجید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عالی پریسا

عالی پریسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضایی پگاه

رضایی پگاه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نوروزی الهه

نوروزی الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رحیمی ریگی نازیلا

رحیمی ریگی نازیلا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نوروزی مصیر ساناز

نوروزی مصیر ساناز

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خالدی سردشتی معصومه

خالدی سردشتی معصومه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهبازی رضا

شهبازی رضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت خانميرزا

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آقایی قلعه چه شیدا

آقایی قلعه چه شیدا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امیری سینا

امیری سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسینی فاطمه

حسینی فاطمه

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خالدی مرضیه

خالدی مرضیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خلیل طهماسبی علیرضا

خلیل طهماسبی علیرضا

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جمالی ترکانی نرگس

جمالی ترکانی نرگس

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امیری مهدی

امیری مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
امیری زهرا

امیری زهرا

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شمسی ارمندی محمدجواد

شمسی ارمندی محمدجواد

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/31/2023 2:09:57 PM
Menu