لردگان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر لردگان

کریمی منجرموئی محمد جواد

کریمی منجرموئی محمد جواد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

8سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
حاجی پور میلاسی علی

حاجی پور میلاسی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
منصوری علیرضا

منصوری علیرضا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لردگان

4سال کانونی / 92 آزمون

انسانی
اردشیری احسان

اردشیری احسان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
کریمی منجرموئی حسن

کریمی منجرموئی حسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
حسنی شاهین

حسنی شاهین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | شهريه پرداز

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ویسی محمدرضا

ویسی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حبیبی مسعود

حبیبی مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال بختياري-محل خدمت لردگان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
خالدی سردشتی فاطمه

خالدی سردشتی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حسنی طوبی

حسنی طوبی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رئیسی شیخ ویسی شاهین

رئیسی شیخ ویسی شاهین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال بختياري-محل خدمت لردگان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اسحاقی صبا

اسحاقی صبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لردگان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زنگنه شش بهره معصومه

زنگنه شش بهره معصومه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت عشايري چهار محال و بختياري

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
حسنی پریسا

حسنی پریسا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صالحی رضا

صالحی رضا

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
موسوی سیده مینو

موسوی سیده مینو

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

6سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسین پور آقایی عباس

حسین پور آقایی عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسینی کینکی سیده رعنا

حسینی کینکی سیده رعنا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ياسوج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
حسنی علی محمد

حسنی علی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمودی مریم

محمودی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جمالی ارمندی الهام

جمالی ارمندی الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
کریمی محمدرضا

کریمی محمدرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سعیدی ابو اسحقی نوید

سعیدی ابو اسحقی نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال بختياري-محل خدمت لردگان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جلیل طهماسبی شقایق

جلیل طهماسبی شقایق

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شیخی سینی مرضیه

شیخی سینی مرضیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رستگار حامد

رستگار حامد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت خانميرزا

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
نوروزی مصیر احمدرضا

نوروزی مصیر احمدرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت عشايري چهار محال و بختياري

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
فاضل سیدحمیدرضا

فاضل سیدحمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدی بردبری فریبا

محمدی بردبری فریبا

حقوق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
قندی افسانه

قندی افسانه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدی سمیرا

محمدی سمیرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدی حسین

محمدی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بابامیر رضوان

بابامیر رضوان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسنی ساطح مهدیه

حسنی ساطح مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسین پور آقایی مهدی

حسین پور آقایی مهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت چهار محال و بختياري

5سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شهبازی حسین

شهبازی حسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فتاحی میلاسی زهرا

فتاحی میلاسی زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بابامیرساطحی مرضیه

بابامیرساطحی مرضیه

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حسین پور صادق

حسین پور صادق

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري - محل خدمت فلارد

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شکوهی نژاد مینا

شکوهی نژاد مینا

حسابداري|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مصیری طیبه

مصیری طیبه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لردگان

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ایمورنیا فاطمه

ایمورنیا فاطمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري - محل خدمت خانميرزا

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
موسوی مجید

موسوی مجید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عالی پریسا

عالی پریسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضایی پگاه

رضایی پگاه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جلیلی معصومه

جلیلی معصومه

امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسین پورآقایی حمیده

حسین پورآقایی حمیده

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت عشايري چهار محال و بختياري

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
نوروزی الهه

نوروزی الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جلیلی جواد

جلیلی جواد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال وبختياري -محل خدمت لردگان

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
امیری روح الله

امیری روح الله

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمودی ماندنی مریم

محمودی ماندنی مریم

علوم قران وحديث|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رحیمی ریگی نازیلا

رحیمی ریگی نازیلا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نوروزی مصیر ساناز

نوروزی مصیر ساناز

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خالدی سردشتی معصومه

خالدی سردشتی معصومه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خلیل طهماسبی نازنین

خلیل طهماسبی نازنین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري- محل خدمت لردگان

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدی بردبری الهه

محمدی بردبری الهه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شیخی علی

شیخی علی

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شهبازی رضا

شهبازی رضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت خانميرزا

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسینی کینکی سیده زهره

حسینی کینکی سیده زهره

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لردگان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قندی مصطفی

قندی مصطفی

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
آقایی قلعه چه شیدا

آقایی قلعه چه شیدا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دانیالی سیدآرمان

دانیالی سیدآرمان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لردگان

4سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آبرون مینا

آبرون مینا

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خالدی مسلم

خالدی مسلم

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت کوهرنگ

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
امیری سینا

امیری سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انصاری بارزی شریف

انصاری بارزی شریف

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسینی فاطمه

حسینی فاطمه

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خالدی مرضیه

خالدی مرضیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جلیل سرقلعه پوریا

جلیل سرقلعه پوریا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت شهرکرد ناحيه 2

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خلیل طهماسبی علیرضا

خلیل طهماسبی علیرضا

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امیدی معصومه

امیدی معصومه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت ميانکوه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
روزبه وحید

روزبه وحید

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
جمالی ترکانی نرگس

جمالی ترکانی نرگس

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امیری مهدی

امیری مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رحیمی ریگی فاطمه

رحیمی ریگی فاطمه

مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سجادی زاده آرزو

سجادی زاده آرزو

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
امیری زهرا

امیری زهرا

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسین پور فاطمه

حسین پور فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
حیدری حمیده

حیدری حمیده

فرش|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
شمسی ارمندی محمدجواد

شمسی ارمندی محمدجواد

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
3/23/2023 9:35:45 PM