بروجن

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بروجن

رفیعیان بروجنی علی

رفیعیان بروجنی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
برجیان بروجنی ملیکا

برجیان بروجنی ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ولییان بروجنی محیا

ولییان بروجنی محیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
پورمهدی مهرنیا

پورمهدی مهرنیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ساسانی نجمه

ساسانی نجمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حاتمی پویا

حاتمی پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قدمی رایحه

قدمی رایحه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نقنه زینب

نقنه زینب

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري -محل خدمت بلداجي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رسولی بروجنی عمادالدین

رسولی بروجنی عمادالدین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرجی زهرا

فرجی زهرا

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
کوثری ستاره

کوثری ستاره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ربیعی فرادنبه مریم

ربیعی فرادنبه مریم

جامعه شناسي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
فرجی مورچگانی فاطمه

فرجی مورچگانی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حیدری سردابی آذین

حیدری سردابی آذین

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

هنر
اسکندریان بروجنی متین

اسکندریان بروجنی متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خدادادی فاطمه

خدادادی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شریف یلمه مهدی

شریف یلمه مهدی

اقتصاد|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
صفیان بلداجی محمدجواد

صفیان بلداجی محمدجواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شیروانی بروجنی پارمیدا

شیروانی بروجنی پارمیدا

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مقیمی بلداجی حسین

مقیمی بلداجی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
براتی مرضیه

براتی مرضیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال بختياري-محل خدمت لردگان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عشیری کردشامی زهرا

عشیری کردشامی زهرا

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پوراسقندیار بروجنی نگین

پوراسقندیار بروجنی نگین

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بنائی بروجنی لیلا

بنائی بروجنی لیلا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ربیعی فرادنبه مهدیه

ربیعی فرادنبه مهدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طهماسبی بلداجی زهرا

طهماسبی بلداجی زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
تقی پور بلداجی مهناز

تقی پور بلداجی مهناز

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت بلداجي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اکبری حسین

اکبری حسین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري - محل خدمت لاران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رحمانی حسین

رحمانی حسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت بلداجي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
باباخانی سجاد

باباخانی سجاد

اقتصاد|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شاکری بروجنی سپهر

شاکری بروجنی سپهر

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شیرانی فرادنبه حسین

شیرانی فرادنبه حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال بختياري-محل خدمت لردگان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زمانی بروجنی محمدمهدی

زمانی بروجنی محمدمهدی

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | شهريه پرداز

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
یلمه مهدیه

یلمه مهدیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
یوسفی علی

یوسفی علی

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عزیزی بروجنی ملیکا

عزیزی بروجنی ملیکا

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عزیزی شیدا

عزیزی شیدا

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
هادی پور بروجنی امیرمهدی

هادی پور بروجنی امیرمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ترابی محدثه

ترابی محدثه

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
4/1/2023 7:25:08 AM