فرخ شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر فرخ شهر


شاقلیان قهفرخی علیرضا

شاقلیان قهفرخی علیرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لاران

2سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
یوسفی ساناز

یوسفی ساناز

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
یوسفی فاطمه

یوسفی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/3/2023 4:38:33 AM
Menu