فرخ شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر فرخ شهر


مقدس پردیس

مقدس پردیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

8سال کانونی / 180 آزمون

تجربی
حسینی سیده ملیکا

حسینی سیده ملیکا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قربانیان قهفرخی حدیث

قربانیان قهفرخی حدیث

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
طهماسبیان ملیکا

طهماسبیان ملیکا

مديريت دولتي|دانشگاه اردکان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دهقانی فاطمه

دهقانی فاطمه

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آذریان مرضیه

آذریان مرضیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حاتمیان سپهر

حاتمیان سپهر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت خانميرزا

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
6/1/2023 7:35:00 PM
Menu