بجستان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بجستان

تاج بخش محمد مهدی

تاج بخش محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

10سال کانونی / 160 آزمون

تجربی
منصوری سجاد

منصوری سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
غفوری بجستان محمد رضا

غفوری بجستان محمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
اکبری فرهاد

اکبری فرهاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
روحبخش حسین

روحبخش حسین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت گناباد

3سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
حسن زاده مرتضی

حسن زاده مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رمضانی هانیه

رمضانی هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت جلگه رخ

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اعلمی فائزه

اعلمی فائزه

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
حیرانی علیرضا

حیرانی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مرادی ابوالفضل

مرادی ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رضایی مزار علیرضا

رضایی مزار علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بجستان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گندم گون سمیه

گندم گون سمیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آشوری زهرا

آشوری زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آخوندی زهرا

آخوندی زهرا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهدی زاده فرشته

مهدی زاده فرشته

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رحمتی نیا علیرضا

رحمتی نیا علیرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت گناباد

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رئوفی مصطفی

رئوفی مصطفی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عباسی مزاری مرتضی

عباسی مزاری مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت رشتخوار

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آقائی بجستانی زهرا

آقائی بجستانی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمودی ابوالفضل

محمودی ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
کریمی ابوالفضل

کریمی ابوالفضل

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بجستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رنجبر قاسم

رنجبر قاسم

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بجستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نقی زاده فاطمه

نقی زاده فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اکبری محمد

اکبری محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت جلگه رخ

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فلاح سید علی

فلاح سید علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت گناباد

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احمدی جزین مهدیه

احمدی جزین مهدیه

مديريت اموزشي بارويکرداموزش سازماني|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
غلامی مهناز

غلامی مهناز

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ارفعی آزاده

ارفعی آزاده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
4/1/2023 8:26:48 AM