نقاب سبزوار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر نقاب سبزوار

اصغری امیر حسین

اصغری امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حسین آبادی پریسا

حسین آبادی پریسا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 71 آزمون

زبان
تیموری محسن

تیموری محسن

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت جوين

4سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
شمس ابادی مهدیار

شمس ابادی مهدیار

مهندسي برق|دانشگاه نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
کریمی نرگس

کریمی نرگس

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت جغتاي

2سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
نعیمی پور نرگس

نعیمی پور نرگس

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسین آبادی زهرا

حسین آبادی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت جغتاي

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رجبی مبینا

رجبی مبینا

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
صالح آبادی زهرا

صالح آبادی زهرا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت جوين

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
صالح آبادی امیرمحمد

صالح آبادی امیرمحمد

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت جوين

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کیامنش مهدیه

کیامنش مهدیه

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
4/1/2023 8:22:11 AM