ششتمد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ششتمد

چشمی زهرا

چشمی زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
 سلیمانی چشام فاطمه

سلیمانی چشام فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
باعثی علی

باعثی علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت ششتمد

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
میعادی حدیثه

میعادی حدیثه

صنايع دستي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 42 آزمون

هنر
عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت ششتمد

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عبدی فاطمه

عبدی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت ششتمد

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
صانعی روح الله

صانعی روح الله

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بخشیان زهره

بخشیان زهره

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت داورزن

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
افتخاری جواد

افتخاری جواد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بردسکن

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ذاکری امیرحسین

ذاکری امیرحسین

زبان روسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
3/23/2023 10:14:04 PM