دولت آبادتربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دولت آبادتربت حيدريه

مهجور مهدی

مهجور مهدی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي -محل خدمت زاوه

7سال کانونی / 143 آزمون

تجربی
سربلند شهن آبادی سیدمعین

سربلند شهن آبادی سیدمعین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
گرگعلی ملیحه

گرگعلی ملیحه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت باخزر

4سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
جاوید مرتضی

جاوید مرتضی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت سرخس

4سال کانونی / 94 آزمون

انسانی
فیروز علی

فیروز علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي-محل خدمت رشتخوار

4سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
رجبی محمدرضا

رجبی محمدرضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت زاوه

3سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
رجبی کاریزکی امیر محمد

رجبی کاریزکی امیر محمد

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تربت حيدريه

3سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
بهیاری محمدجواد

بهیاری محمدجواد

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت زاوه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
زهدی پور زهرا

زهدی پور زهرا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
میرزابیگی اکبر

میرزابیگی اکبر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت زاوه

1سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
جان فزا مهسا

جان فزا مهسا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت زاوه

4سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
پاکدامن مریم

پاکدامن مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت زاوه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
کبوتری فاطمه

کبوتری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت زاوه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
دیمائی مجتبی

دیمائی مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت زاوه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدیان فائزه

محمدیان فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت زاوه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سلطانی میرزائی علیرضا

سلطانی میرزائی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت زاوه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
میری علی

میری علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت زاوه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فیضی محمدرضا

فیضی محمدرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي-محل خدمت زاوه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حیدری مهدیه

حیدری مهدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسحاقی حسین

اسحاقی حسین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت گناباد

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
4/1/2023 8:28:32 AM