جغتاي

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر جغتاي

اصلانی فر کوثر

اصلانی فر کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت بجستان

6سال کانونی / 121 آزمون

انسانی
میرزائی نیا مهدی

میرزائی نیا مهدی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت درگز

3سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
محمدآبادی حسین

محمدآبادی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل سبزوار - محل خدمت جغتاي

2سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
زمندی اسماعیل

زمندی اسماعیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل سبزوار - محل خدمت جغتاي

2سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
کریم پور خفاجه فائزه

کریم پور خفاجه فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت جغتاي

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
فراشیانی مبینا

فراشیانی مبینا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
دستورانی محمد

دستورانی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت جغتاي

1سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زارع رحمت آباد زهرا

زارع رحمت آباد زهرا

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جغتائی حامد

جغتائی حامد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت جغتاي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
زرقانی ابوالفضل

زرقانی ابوالفضل

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي -محل خدمت جوين

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
راه چمنی مریم

راه چمنی مریم

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت جغتاي

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمدآبادی علی

محمدآبادی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل سبزوار - محل خدمت جوين

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
بهرامی علی

بهرامی علی

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران کردکوي -امام علي /ع / | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جغتائی زهرا

جغتائی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ابویسانی مریم

ابویسانی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ارگ شاه قلی فاطمه زهرا

ارگ شاه قلی فاطمه زهرا

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي-پذيرش زن

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
کیوانلوشهرستانکی حمیدرضا

کیوانلوشهرستانکی حمیدرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احراری فاطمه

احراری فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حق شناس احسان

حق شناس احسان

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي-پذيرش مرد

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
4/1/2023 7:40:31 AM