باخرز

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر باخرز


شیخ احمدی فروغ

شیخ احمدی فروغ

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت باخرز

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نیکنام نرجس

نیکنام نرجس

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هنرجو ایمان

هنرجو ایمان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/3/2023 2:20:08 AM
Menu