خواف

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خواف


حق خواه بهاره

حق خواه بهاره

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
کامران مرتضی

کامران مرتضی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
تاجیک محمد

تاجیک محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
مطلوب رودی محمدعرفان

مطلوب رودی محمدعرفان

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ایوبی حسین

ایوبی حسین

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
قادری مریم

قادری مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مشورتی بیتا

مشورتی بیتا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بردسکن

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رزم آرای رودی سینا

رزم آرای رودی سینا

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ابراهیمی اول حسین

ابراهیمی اول حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محفوظ ایمان

محفوظ ایمان

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تربت حيدريه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خوشخوی محمد

خوشخوی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت رشتخوار

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شایسته رودی امیرمحمد

شایسته رودی امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
تاج نشتیفانی طاها

تاج نشتیفانی طاها

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مجیدی طاها

مجیدی طاها

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت رشتخوار

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
6/5/2023 7:04:56 AM
Menu