خواف

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خواف

زنگنه پریا

زنگنه پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

11سال کانونی / 255 آزمون

تجربی
خفاجه قاسم آبادی مرتضی

خفاجه قاسم آبادی مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

10سال کانونی / 201 آزمون

تجربی
علی بائی متین

علی بائی متین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

8سال کانونی / 196 آزمون

تجربی
درست مبین

درست مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

9سال کانونی / 179 آزمون

تجربی
عرب زاده زوزنی زهرا

عرب زاده زوزنی زهرا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

7سال کانونی / 128 آزمون

انسانی
عرب قاسم آبادی امیررضا

عرب قاسم آبادی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
آشکار تیزابی الهام

آشکار تیزابی الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
تجددخواه رودی مائده

تجددخواه رودی مائده

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
بذری برآبادی زهرا

بذری برآبادی زهرا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 108 آزمون

انسانی
عثمانی رودی امیرمحمد

عثمانی رودی امیرمحمد

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 103 آزمون

زبان
نوربخش محمد

نوربخش محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | شهريه پرداز

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
گلزاری زهره

گلزاری زهره

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
احراری سنا

احراری سنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
ارشد رودی مبینا

ارشد رودی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت خواف

3سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
غفاری سمیعه

غفاری سمیعه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
زنگنه امیر

زنگنه امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 89 آزمون

انسانی
زنگنه ابراهیمی مهدی

زنگنه ابراهیمی مهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
صالحی سنگانی سینا

صالحی سنگانی سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
طاعتی نستیفانی کوثر

طاعتی نستیفانی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت رشتخوار

3سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ورزیده رودی هدی

ورزیده رودی هدی

حسابداري|دانشگاه بزرگمهرقائنات | روزانه

3سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
تندرست خرگردی عارفه

تندرست خرگردی عارفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
رزم آرای رودی محمد

رزم آرای رودی محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي-محل خدمت مه ولات

5سال کانونی / 84 آزمون

زبان
یاسینی نشتیفانی مبین

یاسینی نشتیفانی مبین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
عرب زوزنی علی

عرب زوزنی علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت سرخس

3سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
حق خواه بهاره

حق خواه بهاره

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
زنگنه ابراهیمی امیرحسین

زنگنه ابراهیمی امیرحسین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
بخششی محمد

بخششی محمد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | شهريه پرداز

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
جامی رودی امین

جامی رودی امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تايباد

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
رشید حامد

رشید حامد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
صفا فاطمه

صفا فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ملکانی عماد

ملکانی عماد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
جنگی سدهی امید

جنگی سدهی امید

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي-محل خدمت رشتخوار

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
ازادپور عباس

ازادپور عباس

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت سرخس

3سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
فاضلی مصطفی

فاضلی مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رحمتی عاطفه

رحمتی عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عرب تیموری رزانی یلدا

عرب تیموری رزانی یلدا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حقی رودی بهنام

حقی رودی بهنام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اسلامی مقدم سپیده

اسلامی مقدم سپیده

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
احراری رودی عارفه

احراری رودی عارفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
پاک سرشت ثمین

پاک سرشت ثمین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
داودی محمدرضا

داودی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شیخ زهرا

شیخ زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
کمالی دانیال

کمالی دانیال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
دلیر فاطمه

دلیر فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
تعالی رودی عارفه

تعالی رودی عارفه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهیمی مهدی

زنگنه ابراهیمی مهدی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
سربوزی آسیه

سربوزی آسیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
منصوری سهیل

منصوری سهیل

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مطیع هلیا

مطیع هلیا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زنگنه محمد

زنگنه محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
جلالی مهدیه

جلالی مهدیه

حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
کامران مرتضی

کامران مرتضی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
عطوفتی محمدمهدی

عطوفتی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
تازه رودی فرحانه

تازه رودی فرحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
تاجیک محمد

تاجیک محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
کیوان فر امیرحسین

کیوان فر امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
رجب زاده بهنام

رجب زاده بهنام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
بی مثال ثمین

بی مثال ثمین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
دستوری محمد مهدی

دستوری محمد مهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
عونی رودی عادل

عونی رودی عادل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زنگنه زهرا

زنگنه زهرا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
دلاوری بهزاد

دلاوری بهزاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت گناباد

1سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
عامری ملیحه

عامری ملیحه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
دلیر امیرحسین

دلیر امیرحسین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
صفاپور علی

صفاپور علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت سرخس

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
ارشد خرگردی پرستو

ارشد خرگردی پرستو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شهیر رودی مهداء

شهیر رودی مهداء

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
طلائی برآبادی فاطمه

طلائی برآبادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قربانی گشنی مرتضی

قربانی گشنی مرتضی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهیمی علی

زنگنه ابراهیمی علی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
زنگنه ابراهیمی محبوبه

زنگنه ابراهیمی محبوبه

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
حجازی سنگانی نادیا

حجازی سنگانی نادیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
طاعتی محیا

طاعتی محیا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جوانشیری امیررضا

جوانشیری امیررضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
ارجمند قاسم آبادی محمد

ارجمند قاسم آبادی محمد

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تربت جام

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
شاهقاسی ثانی پارسا

شاهقاسی ثانی پارسا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي -محل خدمت تربت جام

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زنگنه علی

زنگنه علی

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي-پذيرش مرد

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
ایمانی مقدم فاطمه

ایمانی مقدم فاطمه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
وطن خواه اسحاق

وطن خواه اسحاق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
درایت نشتیفانی مبین

درایت نشتیفانی مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مطلوب رودی محمدعرفان

مطلوب رودی محمدعرفان

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
نجفی نجلا

نجفی نجلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
احمدی ابراهیم

احمدی ابراهیم

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بخشی مژن آبادی ملیحه

بخشی مژن آبادی ملیحه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت خواف

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
وکیلی احراری سحر

وکیلی احراری سحر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فضلی یاسین

فضلی یاسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت رشتخوار

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
نانی رودی نفیسه

نانی رودی نفیسه

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
احمدی سلامی مهدیه

احمدی سلامی مهدیه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران نيشابور | شبانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
عصمتی محمد

عصمتی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
ایوبی حسین

ایوبی حسین

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
قادری مریم

قادری مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
تخویجی مهدی

تخویجی مهدی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
یعقوبی غزل

یعقوبی غزل

حسابداري|دانشگاه بزرگمهرقائنات | شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
زنگنه فرزاد

زنگنه فرزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
زنگنه قاسم آبادی مهتاب

زنگنه قاسم آبادی مهتاب

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
محبوب مریم

محبوب مریم

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت خواف

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
عرب زوزنی امیررضا

عرب زوزنی امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محا خدمت مه ولات

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رضوانی نگین

رضوانی نگین

مديريت اموزشي بارويکرداموزش سازماني|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
خاکشور معین

خاکشور معین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت زاوه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عرب زوزنی علیرضا

عرب زوزنی علیرضا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
رستگار آتنا

رستگار آتنا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عرب نژاد زهرا

عرب نژاد زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عرب نژاد فاطمه

عرب نژاد فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اصلانی امیرحسین

اصلانی امیرحسین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
یعقوبی سیمین

یعقوبی سیمین

اقتصاد|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رحیمی مزرعه شیخ عمران

رحیمی مزرعه شیخ عمران

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مشورتی بیتا

مشورتی بیتا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بردسکن

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فلاح فاطمه

فلاح فاطمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت خواف

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
جوان زهرا

جوان زهرا

اقتصاد|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
خزائی فاطمه

خزائی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رزم آرای رودی سینا

رزم آرای رودی سینا

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ابراهیمی اول حسین

ابراهیمی اول حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حیدری مهرآبادی محمد

حیدری مهرآبادی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
بهلولی زهرا

بهلولی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسماعیل پور سلامی نجمه

اسماعیل پور سلامی نجمه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تربت حيدريه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سعیدی علی

سعیدی علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي -محل خدمت زاوه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
موسی پور حدیثه

موسی پور حدیثه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
هوشیار سحر

هوشیار سحر

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت حواف

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محفوظ ایمان

محفوظ ایمان

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تربت حيدريه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خوشخوی محمد

خوشخوی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت رشتخوار

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عثمانی محمود

عثمانی محمود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مطبوع ثمین

مطبوع ثمین

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شایسته رودی امیرمحمد

شایسته رودی امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زنگنه رضا

زنگنه رضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي-محل خدمت رشتخوار

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خردمند طاها

خردمند طاها

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي -محل خدمت خواف

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کوچکی بهلولی زهرا

کوچکی بهلولی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تیموری نقاب مهران

تیموری نقاب مهران

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پازهر حسین آباد علیرضا

پازهر حسین آباد علیرضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فاضلی الیاس

فاضلی الیاس

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
روشن رودی فاطمه

روشن رودی فاطمه

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مطبوع مبینا

مطبوع مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رزمی علی اکبر

رزمی علی اکبر

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مطبوع فاطمه

مطبوع فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تاج نشتیفانی طاها

تاج نشتیفانی طاها

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حنانی محمد

حنانی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت کدکن

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسینی سعید

حسینی سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت خواف

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مالدار ماهان

مالدار ماهان

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهلولی پوریا

بهلولی پوریا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي-محل خدمت سبزوار

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
حقایقی امین

حقایقی امین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مجیدی طاها

مجیدی طاها

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت رشتخوار

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نامدار مهشید

نامدار مهشید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-محل تحصيل خاش

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
منصوری ساره

منصوری ساره

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
3/23/2023 10:15:24 PM