سرخس

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سرخس


رحیمی فریده

رحیمی فریده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت سرخس

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
فرجامی تبار امیرحسین

فرجامی تبار امیرحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
فلاح نرگس

فلاح نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت گلبهار

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قادری یونس

قادری یونس

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الیاسی مبینا

الیاسی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/2/2023 5:57:37 PM
Menu