كاشمر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كاشمر


زارع زهرا

زارع زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

10سال کانونی / 207 آزمون

تجربی
درودگر سحر

درودگر سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

11سال کانونی / 196 آزمون

تجربی
خباززاده سهیل

خباززاده سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر

7سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
محمدزاده نقابی علی

محمدزاده نقابی علی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

10سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
قانعی شیوا

قانعی شیوا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

6سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
نورزاده قلعه بالا زهرا

نورزاده قلعه بالا زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کوهسرخ

5سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
عابدین پور زهرا

عابدین پور زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بردسکن

4سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
رمضانی رامین

رمضانی رامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
محسنی صالح

محسنی صالح

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي -محل خدمت کاشمر

4سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
شیخ عارفی علیرضا

شیخ عارفی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر

3سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
پورجعفر فاطمه

پورجعفر فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
سجادی ترشیزی سیدسینا

سجادی ترشیزی سیدسینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
بهزادی ابوالفضل

بهزادی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
آقائی یاسمن

آقائی یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
شریعت ابوالفضل

شریعت ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
هاشمی الهام سادات

هاشمی الهام سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت چناران

4سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
نژادرضا سرمزده نجمه

نژادرضا سرمزده نجمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
صفائی صبا

صفائی صبا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
محمدپور اول سمانه

محمدپور اول سمانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
محمدی مقدم سجاد

محمدی مقدم سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
حلاج محمدرضا

حلاج محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
اکبری داغی ابوالفضل

اکبری داغی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت ميان جلگه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
خسروی مغانی الهه

خسروی مغانی الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
شاد فائزه

شاد فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
سبحانی کوهسرخی زینب

سبحانی کوهسرخی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
رفیعی فهیمه

رفیعی فهیمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
عباس پور محمدرضا

عباس پور محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
اسدی عطار اشکان

اسدی عطار اشکان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
قربان نژاد بهاره

قربان نژاد بهاره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
جباری ملیکا

جباری ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مانوسی امیرحسین

مانوسی امیرحسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
محمدزاده نامقی مریم

محمدزاده نامقی مریم

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
باقرزاده زهرا

باقرزاده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ذبیحی کیانا

ذبیحی کیانا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
محمدزاده ابوالفضل

محمدزاده ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
حسینی سیدعرفان

حسینی سیدعرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ابراهیمی مینا

ابراهیمی مینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
عبدی زاده نادیا

عبدی زاده نادیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
تنها فاطمه

تنها فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
فدوی رضا

فدوی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مزاری مهتاب

مزاری مهتاب

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
قربان نژادخلیل آباد آرزو

قربان نژادخلیل آباد آرزو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حسین پور الهام

حسین پور الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
شیوائی مهدیه

شیوائی مهدیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عبیدی مینا

عبیدی مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
دانشمند محمدجواد

دانشمند محمدجواد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محمودی زهرا

محمودی زهرا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | شبانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ساعدی رضوان

ساعدی رضوان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عباسی سرمزده رسول

عباسی سرمزده رسول

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
طاهریان علی

طاهریان علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت ميان جلگه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رضایی فرشه رضا

رضایی فرشه رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
پدرامی معصومه

پدرامی معصومه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
دباغیان امیرعلی

دباغیان امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رستمی رسول

رستمی رسول

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
محجوبی محسن

محجوبی محسن

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صفری محمدصادق

صفری محمدصادق

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
زاهدی علیرضا

زاهدی علیرضا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي -محل خدمت بردسکن

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حشمتی راد ابوالفضل

حشمتی راد ابوالفضل

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه-

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حاتمی سیمین

حاتمی سیمین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ذبیحی محمد

ذبیحی محمد

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحددامغان | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پورعلی حسین

پورعلی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت طرقبه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
تقی زاده محمد

تقی زاده محمد

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صادقیان صادق

صادقیان صادق

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
آب دار زهرا

آب دار زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
طاهری راد مریم

طاهری راد مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت رشتخوار

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اسلامی مقدم امیررضا

اسلامی مقدم امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بردسکن

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
علومی فروتقه صادق

علومی فروتقه صادق

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
موسوی نژادعارف آباد سیدمحمد

موسوی نژادعارف آباد سیدمحمد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
احمدی نجمه

احمدی نجمه

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نجارمغانی یاسمن

نجارمغانی یاسمن

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قادری جاغرق زینب

قادری جاغرق زینب

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صمدی فاطمه

صمدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
واحدیان نیما

واحدیان نیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسین زاده ایوری حسین

حسین زاده ایوری حسین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فرهادی عبدی زهرا

فرهادی عبدی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رازقی محمد

رازقی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مومنی زهرا

مومنی زهرا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بنائیان عادل

بنائیان عادل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
میرزاگلی مهسا

میرزاگلی مهسا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تايباد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
انصاری پور امیرحسین

انصاری پور امیرحسین

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
معصومی هدک مرتضی

معصومی هدک مرتضی

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اسماعیلی ثانی ریحانه

اسماعیلی ثانی ریحانه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
طاهری علی

طاهری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بردسکن

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مبارکی شادیاب سحر

مبارکی شادیاب سحر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سلمان زاده یونس

سلمان زاده یونس

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي -محل خدمت بردسکن

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
برنا زهره

برنا زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسن پور سارا

حسن پور سارا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدگرمسار | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
روحانی کیمیا

روحانی کیمیا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خزاعی نصرآباد فاطمه

خزاعی نصرآباد فاطمه

زمين شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
یوسفی فاطمه

یوسفی فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رمضان نژادمغانی سجاد

رمضان نژادمغانی سجاد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت گناباد

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسماعیلی علی

اسماعیلی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت فريمان

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
انصاری فاطمه

انصاری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بجستان

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اسکندری اسماء

اسکندری اسماء

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جعفریان فائزه

جعفریان فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدی بهنام

محمدی بهنام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کوهسرخ

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سلطان پورفرزین احسان

سلطان پورفرزین احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خوری مهسا

خوری مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مرادنژادایوری ابوالفضل

مرادنژادایوری ابوالفضل

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي -محل خدمت خيليل آباد

1سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
وحیدی شکیبا

وحیدی شکیبا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کرامتی مریم

کرامتی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شبان مبینا

شبان مبینا

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
معصومی هدک مصطفی

معصومی هدک مصطفی

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فرهمندنیا عرفان

فرهمندنیا عرفان

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شکری موشک سجاد

شکری موشک سجاد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پورابراهیم فاطمه

پورابراهیم فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نجارزاده ترشیزی زهرا

نجارزاده ترشیزی زهرا

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
غفوریان بجستانی فاطمه

غفوریان بجستانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عابدینی آیدا

عابدینی آیدا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ضیائی علی آبادی فاطمه

ضیائی علی آبادی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فخرائی سیده مینا

فخرائی سیده مینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زمانی مرضیه

زمانی مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تربت جام

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بمان زاده بهار

بمان زاده بهار

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عباسپور نگار

عباسپور نگار

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صنعتی مهدی

صنعتی مهدی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
علی نیا مهدیس

علی نیا مهدیس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بردسکن

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسین زاده ایوری محدثه

حسین زاده ایوری محدثه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رفیعی حنانه

رفیعی حنانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تبادکان

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رضائی ریحانه

رضائی ریحانه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
امیری سهیل

امیری سهیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عندلیب علی آبادی محمدجواد

عندلیب علی آبادی محمدجواد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نادریان محدثه

نادریان محدثه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سلیمی مریم

سلیمی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کوهسرخ

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدزاده افشین

محمدزاده افشین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هدایتی مرتضی

هدایتی مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت صالح آباد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هدکی امیرحسین

هدکی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بردسکن

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رمضانی محبوبه

رمضانی محبوبه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نجفی فدافن سیدعلی

نجفی فدافن سیدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غلامی نرجس

غلامی نرجس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
علوی مقدم سیده فاطمه

علوی مقدم سیده فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امینی امیرعباس

امینی امیرعباس

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طاهریان الهه

طاهریان الهه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمودی رضا

محمودی رضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اکبری محدثه

اکبری محدثه

مددکاري اجتماعي /ويژه وزارت بهداشت /|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدالهیان میترا

عبدالهیان میترا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هراتی امیرحسین

هراتی امیرحسین

اقتصاد|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسمی رضا

قاسمی رضا

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدنژاد حسن

محمدنژاد حسن

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نجفی نازنین

نجفی نازنین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طالب زاده المیرا

طالب زاده المیرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فخری مهدیه السادات

فخری مهدیه السادات

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران نيشابور | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسن زاده امیدرضا

حسن زاده امیدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نخعی نقابی ابوالفضل

نخعی نقابی ابوالفضل

مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
باقریان فروتقه ریحانه

باقریان فروتقه ریحانه

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسینی ایوری راضیه سادات

حسینی ایوری راضیه سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
امینی سجاد

امینی سجاد

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدی امیررضا

محمدی امیررضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جوادی مجتبی

جوادی مجتبی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/9/2023 2:05:25 AM
Menu