نيشابور

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر نيشابور

سیدآبادی سیدمیلاد

سیدآبادی سیدمیلاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

7سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
کریمی ساناز

کریمی ساناز

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت فيروزه

6سال کانونی / 139 آزمون

انسانی
ریاضی سمیرا

ریاضی سمیرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
عباس زاده مبینا

عباس زاده مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

7سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
شیرزاده فاطمه

شیرزاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
ماروسی عطیه

ماروسی عطیه

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

6سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
ساجدی نسب امیر حسین

ساجدی نسب امیر حسین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
شورورزی یاسمن

شورورزی یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز-نيمسال دوم

7سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
الاجه گردی علیرضا

الاجه گردی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 115 آزمون

ریاضی
گلقندشتی زهرا

گلقندشتی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
قدسی منش مهدی

قدسی منش مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه-

4سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
فیضی سماء

فیضی سماء

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت سرولايت

4سال کانونی / 109 آزمون

انسانی
زمانی رضا

زمانی رضا

مهندسي برق|دانشگاه نيشابور | روزانه

4سال کانونی / 109 آزمون

ریاضی
حسینی سمانه سادات

حسینی سمانه سادات

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بجنورد-انقلاب اسلامي | شبانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
نعیم آبادی فاطمه

نعیم آبادی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

4سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
پیرانی هانیه

پیرانی هانیه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
همدم سهیل

همدم سهیل

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
نیرآبادی زهرا

نیرآبادی زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
آمارلو پوریا

آمارلو پوریا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت نيشابور

4سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
میرزا بیاتی امیرمحمد

میرزا بیاتی امیرمحمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
شفیعی پوریا

شفیعی پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
گرمابی فاطمه

گرمابی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
آتشگاهی محمدامین

آتشگاهی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
اکبری رمضانی امیرحسین

اکبری رمضانی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

4سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
بیاتی فاطمه

بیاتی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
ایروانی امیرمحمد

ایروانی امیرمحمد

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
علی آبادی مریم

علی آبادی مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
حسینی سیدحسن

حسینی سیدحسن

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت زبرخان

3سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
عین آبادی هانیه

عین آبادی هانیه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهرقائنات | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

انسانی
یگانگی ریحانه

یگانگی ریحانه

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
کارگر مهدیه

کارگر مهدیه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران نيشابور | شبانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
سیدآبادی سیدعلی

سیدآبادی سیدعلی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
بیاتی فاطمه

بیاتی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت فيروزه

4سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
کیانی مرتضی

کیانی مرتضی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
شورورزی محمدمهدی

شورورزی محمدمهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
فتحانی مصطفی

فتحانی مصطفی

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
حو ر محمدرضا

حو ر محمدرضا

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
فلاح پگاه

فلاح پگاه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
تاجیک رادین

تاجیک رادین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
دهنوی محمدامین

دهنوی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
توانایی سروندانی حسین

توانایی سروندانی حسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
جانسریان کیا

جانسریان کیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
ملکی فاطمه

ملکی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت سرولايت

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
مومنی پروین

مومنی پروین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حکیمی ابوالفضل

حکیمی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سلیمانی مائده

سلیمانی مائده

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت نيشابور

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
موسی آبادی مبینا

موسی آبادی مبینا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهرقائنات | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
کوشکی محمد

کوشکی محمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت نيشابور

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
مهرآبادی سعیده

مهرآبادی سعیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
فرخاری ابوالفضل

فرخاری ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت فيروزه

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
میردخت سیدامیرحسین

میردخت سیدامیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
شوریابی مهرشاد

شوریابی مهرشاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
شکوهی منش احسان

شکوهی منش احسان

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت نيشابور

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
وحدتی خواه نیلوفر

وحدتی خواه نیلوفر

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ابراهیم نژاد شادی

ابراهیم نژاد شادی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عقیلی عارفه

عقیلی عارفه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حسن آبادی فهیمه

حسن آبادی فهیمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
بکاولی مهلا

بکاولی مهلا

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سبزوار | شبانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

هنر
سوقندی ابوالفضل

سوقندی ابوالفضل

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
برجی علی

برجی علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عجمی علی

عجمی علی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
قبدیان نگار

قبدیان نگار

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت گناباد

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
جلال آبادی مبینا

جلال آبادی مبینا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
مقدسی پور مهدی

مقدسی پور مهدی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت نيشابور

2سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
بابایی زارچ امیرحسین

بابایی زارچ امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
 آبق مهسا

آبق مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شمس بهنام

شمس بهنام

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
 کرد فاطمه

کرد فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خزیمه فاطمه

خزیمه فاطمه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اله وردی یونس

اله وردی یونس

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
دهنوی سبحان

دهنوی سبحان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
دشتی ریحانه

دشتی ریحانه

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
زمانی مائده

زمانی مائده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
دهباشیان نسیم

دهباشیان نسیم

صنايع دستي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 59 آزمون

هنر
بهشتی آناهیتا سادات

بهشتی آناهیتا سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ایروانی امیرعلی

ایروانی امیرعلی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت نيشابور

2سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
طوسی مائده

طوسی مائده

مهندسي پزشکي|دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
حسینی سیدمحمدحسین

حسینی سیدمحمدحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جهان شرق آرمین

جهان شرق آرمین

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
چنارانی مهدیه

چنارانی مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت سرولايت

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قربانی امیرحسین

قربانی امیرحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت ميان

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
عابدی ارمیا

عابدی ارمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
معتمدی عرفان

معتمدی عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آقائی مائده

آقائی مائده

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دهنو خلجی آرش

دهنو خلجی آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نصرآبادی حسین

نصرآبادی حسین

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت فيروزه

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
حسینی فاطمه سادات

حسینی فاطمه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت ميان جلگه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زیرک بهناز

زیرک بهناز

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
دستجردی مهرنوش

دستجردی مهرنوش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کوهسرخ

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسینی سیده فاطمه

حسینی سیده فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت زبرخان

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
سعیدی نژاد احسان

سعیدی نژاد احسان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سه چوبی علیرضا

سه چوبی علیرضا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
صالح آبادی مائده

صالح آبادی مائده

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت زبرخان

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
صالح آبادی ملیکا

صالح آبادی ملیکا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت فيروزه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
عمارتی الهه

عمارتی الهه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت سرولايت

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خلقی تولایی زهرا

خلقی تولایی زهرا

شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسینی فاطمه سادات

حسینی فاطمه سادات

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت زبرخان

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
حصاری زهرا

حصاری زهرا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خوشاب

1سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
حسینی سیدمتین

حسینی سیدمتین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عبدنصرالهی امیرحسین

عبدنصرالهی امیرحسین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت نيشابور

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
محروقی نرگس

محروقی نرگس

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدیان کیان

محمدیان کیان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خدابخشی فیروزه

خدابخشی فیروزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سالار عابدی مریم

سالار عابدی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت درگز

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
لطفی محیا

لطفی محیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بشارت کوثر

بشارت کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پوریحیی ایوری علی

پوریحیی ایوری علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت نيشابور

1سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حیدری نگین

حیدری نگین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابوترابی امیرعلی

ابوترابی امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بتوئی رقیه

بتوئی رقیه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خوشاب

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
ذاکری امیر رضا

ذاکری امیر رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صابریان سارا

صابریان سارا

مديريت صنعتي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
انفراد فاطمه

انفراد فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رشیدپور سجاد

رشیدپور سجاد

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خسروی پور زینب

خسروی پور زینب

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت زبرخان

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
صفائی روژان

صفائی روژان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کاوسی نیا پویا

کاوسی نیا پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خدابخشی رویا

خدابخشی رویا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
افروزمنش یگانه

افروزمنش یگانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نیک فر غزاله

نیک فر غزاله

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | شهريه پرداز

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بیاتی عطیه

بیاتی عطیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ایلیایی شایان

ایلیایی شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
موسوی نسب فاطمه سادات

موسوی نسب فاطمه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کدکن

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رودی عارفه

رودی عارفه

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نصیری علیرضا

نصیری علیرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رضوانی فاطمه

رضوانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت گلبهار

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
همتی مهسا

همتی مهسا

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
فرخ آبادی پدرام

فرخ آبادی پدرام

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدنیا متین

احمدنیا متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طاغانی لادن

طاغانی لادن

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
صابری تولایی فاطمه

صابری تولایی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهنوئی میلاد

دهنوئی میلاد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
چمبری مهتاب

چمبری مهتاب

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
مژدی مهدیه

مژدی مهدیه

علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رحیمیان رضا

رحیمیان رضا

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسینی نرگس سادات

حسینی نرگس سادات

مديريت دولتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مرشدلو زهرا

مرشدلو زهرا

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ثنایی نژاد سیدهاشم

ثنایی نژاد سیدهاشم

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رستمی کیا حسین

رستمی کیا حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عالیشان عارف

عالیشان عارف

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خرشاد فائزه

خرشاد فائزه

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سلیمانی مهدی

سلیمانی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سیدآبادی سیدپویا

سیدآبادی سیدپویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
کفائی سارینا

کفائی سارینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه-

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ملانوروزی صبا

ملانوروزی صبا

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
اصلی زهرا

اصلی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
لطفی میترا

لطفی میترا

مديريت اموزشي بارويکرداموزش سازماني|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عسلی ملیکا

عسلی ملیکا

علوم ورزشي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صالحی نسب هانیه

صالحی نسب هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسامی ارمغان

حسامی ارمغان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اشتر غزاله

اشتر غزاله

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

زبان
شوریابی فاطمه

شوریابی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
طلوعی فر امید

طلوعی فر امید

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت نيشابور

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ایروانی نرجس

ایروانی نرجس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت زبرخان

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
برجی کیانا

برجی کیانا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صمیمی سعیده

صمیمی سعیده

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قره باغی جواد

قره باغی جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت احمدآباد

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صارمی ریحانه

صارمی ریحانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
گلچین حانیه

گلچین حانیه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شاکری مینا

شاکری مینا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حاجیان بهنام

حاجیان بهنام

علوم سياسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دامنجانی مائده

دامنجانی مائده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کچبیان فاطمه

کچبیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دفتری علی محمد

دفتری علی محمد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کاهانی یاسمن

کاهانی یاسمن

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
ده حبه علیرضا

ده حبه علیرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
درودی یسنا

درودی یسنا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آرمان پور رژینا

آرمان پور رژینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
یزدیانی علیرضا

یزدیانی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
چمنی محمدرضا

چمنی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نایب ستایش

نایب ستایش

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
امیری زهرا

امیری زهرا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت فريمان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کاهانی زهرا سادات

کاهانی زهرا سادات

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ناصری آرش

ناصری آرش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسنی فاطمه

حسنی فاطمه

مهندسي هوافضا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آشیانی عرفان

آشیانی عرفان

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت نيشابور

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احمدیه الهه

احمدیه الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت ميان جلگه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
توسلی نیا فائزه

توسلی نیا فائزه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قرونه زهرا

قرونه زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نعمتی مقدم امیرحسین

نعمتی مقدم امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نقابی محمدامین

نقابی محمدامین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت نيشابور

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دهباشیان زهره

دهباشیان زهره

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زیدری فاطمه

زیدری فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سرچاهی نرجس

سرچاهی نرجس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امامیان سیدحمیدرضا

امامیان سیدحمیدرضا

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امینیان مقدم محمدامین

امینیان مقدم محمدامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسنی امیرحسام

حسنی امیرحسام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کابلی امیرحسین

کابلی امیرحسین

مهندسي هوافضا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جاسبیان عرفان

جاسبیان عرفان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خدابخشی علی

خدابخشی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت فيروزه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهدوی کیا نیکی

مهدوی کیا نیکی

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسینی ساجده سادات

حسینی ساجده سادات

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدی سهیل

محمدی سهیل

مهندسي صنايع|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پروانه شایان

پروانه شایان

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شورابی مینا

شورابی مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
یوسفی سامان

یوسفی سامان

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت نيشابور

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احسانی کیا مهدی

احسانی کیا مهدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عرفانی فر مبینا

عرفانی فر مبینا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
حسینی ایوری فائزه سادات

حسینی ایوری فائزه سادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحیمی امیرمحمد

رحیمی امیرمحمد

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسینی زهراسادات

حسینی زهراسادات

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پیرگزی علی

پیرگزی علی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدی نوشین

محمدی نوشین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
کارگریان ثانی فاطمه

کارگریان ثانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسینی پریسا سادات

حسینی پریسا سادات

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حسینی کیا حدیثه سادات

حسینی کیا حدیثه سادات

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رستگار امیرعباس

رستگار امیرعباس

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حمیدی نسب زهرا

حمیدی نسب زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بوژمهرانی محمود

بوژمهرانی محمود

علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
4/1/2023 8:23:55 AM