قوچان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر قوچان

حسینی مهدیه سادات

حسینی مهدیه سادات

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت جلگه رخ

8سال کانونی / 162 آزمون

تجربی
نرگسی آرزو

نرگسی آرزو

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

7سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
حسن پور رضا

حسن پور رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت درگز

7سال کانونی / 127 آزمون

ریاضی
بشکنی بیتا

بشکنی بیتا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت قوچان

7سال کانونی / 126 آزمون

ریاضی
حسینی سیدمجتبی

حسینی سیدمجتبی

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 115 آزمون

انسانی
شادمان زینب

شادمان زینب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
حیدرزاده زهره

حیدرزاده زهره

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
شهرستانی محمد

شهرستانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
حسینی سیده محدثه

حسینی سیده محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
سلطانی ریحانه

سلطانی ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
رحیمی محمد

رحیمی محمد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت در گز

7سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
ادیب فاطمه

ادیب فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت درگز

5سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
شرقی امیررضا

شرقی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
بهروز امیرحسین

بهروز امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | شهريه پرداز-نيمسال اول

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
زمانی زیبا

زمانی زیبا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
رجب زاده امیرحسین

رجب زاده امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
فرامرزی فاطمه

فرامرزی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
رهنما علیرضا

رهنما علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
شهرستانی گزکوه مهدی

شهرستانی گزکوه مهدی

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
هژبر حانیه

هژبر حانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
روشن قلب سروش

روشن قلب سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رجائی میترا

رجائی میترا

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

3سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
نقی زاده هما

نقی زاده هما

مهندسي معماري|دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
حسن زاده باقی آتنا

حسن زاده باقی آتنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عاملی سارا

عاملی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
علی زاده سارا

علی زاده سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ذوالفقاری سجاد

ذوالفقاری سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
استاد عطیه

استاد عطیه

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
شمشیری ساناز

شمشیری ساناز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
صدیقی زهرا

صدیقی زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مهدی زاده امیرحسین

مهدی زاده امیرحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت قوچان

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
عیدی مهسا

عیدی مهسا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
برزگر صبا

برزگر صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مصدق مونا

مصدق مونا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نیکومقدم فاطمه

نیکومقدم فاطمه

مهندسي طبيعت|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حسن فخرآبادی زهرا

حسن فخرآبادی زهرا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت قوچان

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
شایسته ایمان

شایسته ایمان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رستگار رقیه

رستگار رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت درگز

2سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
قهرمانی نژاد پدرام

قهرمانی نژاد پدرام

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي

6سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حکاک امیرمحمد

حکاک امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حسن پور پریسا

حسن پور پریسا

مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه-

2سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
قهرمان سارا

قهرمان سارا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدگرمسار | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسینی سیده زهرا

حسینی سیده زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کوچکی سیده مینا

کوچکی سیده مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شاکری مینا

شاکری مینا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سعیدی عاطفه

سعیدی عاطفه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مظلومی آرمین

مظلومی آرمین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
روشنی امیرحسین

روشنی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسینی سیدمحسن

حسینی سیدمحسن

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
غلامی فاطمه

غلامی فاطمه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت قوچان

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
سیفی سارا

سیفی سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عسکری سعید

عسکری سعید

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت قوچان

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
رضازاده علیرضا

رضازاده علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
یونسی حانیه

یونسی حانیه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت چناران

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
نوروزیان دانیال

نوروزیان دانیال

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت درگز

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
رمضانپور مرتضی

رمضانپور مرتضی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت قوچان

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
محمدزاده اکبری مهدیه

محمدزاده اکبری مهدیه

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بابائیان مقدم امیر

بابائیان مقدم امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
امیدی دوست آبادی مهتاب

امیدی دوست آبادی مهتاب

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت سرولايت

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
پرکوک عطیه

پرکوک عطیه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت جغتاي

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
کیوان فریبرز

کیوان فریبرز

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زراعتکار زینب

زراعتکار زینب

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
منصوری مبینا

منصوری مبینا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت قوچان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ایمانی آتنا

ایمانی آتنا

علوم ورزشي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
کباری قطبی سیدامیرحسین

کباری قطبی سیدامیرحسین

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت قوچان

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
هنرمند مهشید

هنرمند مهشید

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فرزان فرنوش

فرزان فرنوش

روانشناسي|دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
اصلاح احمد

اصلاح احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل سبزوار - محل خدمت قوچان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
محمدپور زهره

محمدپور زهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شجاعی رومینا

شجاعی رومینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فرازی نازنین

فرازی نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رحیمی نیت عرفان

رحیمی نیت عرفان

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت قوچان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
خاکپور نیلوفر

خاکپور نیلوفر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ایمانی امیررضا

ایمانی امیررضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت فوچان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حیدری ریحانه

حیدری ریحانه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت نوخندان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
علیزاده نیلوفر

علیزاده نیلوفر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدی مهدیه

محمدی مهدیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
معمارزاده فاطمه

معمارزاده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت قوچان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
خوش شکن صبا

خوش شکن صبا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
برسلانی مهدی

برسلانی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدزاده امیر

محمدزاده امیر

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي -محل خدمت نوخندان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
علیزاده نگین

علیزاده نگین

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
کریمی پگاه

کریمی پگاه

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رودساز زهرا

رودساز زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
توحیدی وحید

توحیدی وحید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سلطانی نیما

سلطانی نیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
الهی مهر سیده فاطمه

الهی مهر سیده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سعادت نژاد زهرا

سعادت نژاد زهرا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
زارعی محمدحسن

زارعی محمدحسن

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
هوشمند مقدم محمدرضا

هوشمند مقدم محمدرضا

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خارکش حسین

خارکش حسین

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خانی مقدم الهه

خانی مقدم الهه

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عباسی علیرضا

عباسی علیرضا

مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
صحرائی مازیار

صحرائی مازیار

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت قوچان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
نوروزی متین

نوروزی متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هنری معصومه

هنری معصومه

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
میرزاپور محمدحسین

میرزاپور محمدحسین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسین زاده فرشته

حسین زاده فرشته

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عابدی امیرمهدی

عابدی امیرمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدپورمقدم امید

محمدپورمقدم امید

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
کوهستانیان بشری

کوهستانیان بشری

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز-محل تحصيل ساري

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جهانی یامی حنانه

جهانی یامی حنانه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
دولابی زهرا

دولابی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اکبرفخرآبادی فهیمه

اکبرفخرآبادی فهیمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت درگز

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فیاضی محمدامین

فیاضی محمدامین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدی کیا مریم

محمدی کیا مریم

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهرقائنات | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
انبوب فاطمه

انبوب فاطمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سولکی زهرا

سولکی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسماعیلی مهدیه

اسماعیلی مهدیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رحمانی فاطمه

رحمانی فاطمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
متین نژاد نرگس

متین نژاد نرگس

رياضيات وکاربردها|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
علی اکبریان پارمیدا

علی اکبریان پارمیدا

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه-

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پاکار الهه

پاکار الهه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زارعی الهه

زارعی الهه

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ناظمی سبحان

ناظمی سبحان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت درگز

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شقاقی کیانوش

شقاقی کیانوش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ذوالفقاری سجاد

ذوالفقاری سجاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت ميان جلگه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جعفرپور آناهیتا

جعفرپور آناهیتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
موقر مقدم ایمان

موقر مقدم ایمان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
موفق نیلوفر

موفق نیلوفر

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پوراسماعیل عباس

پوراسماعیل عباس

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت فوچان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نبوی سیده مهشید

نبوی سیده مهشید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خوش شکن برج فاطمه

خوش شکن برج فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت قوچان

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جهانشیری محسن

جهانشیری محسن

روانشناسي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کدخدائی مهرداد

کدخدائی مهرداد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت درگز

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
روان بخش امیرحسین

روان بخش امیرحسین

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منصوری سحر

منصوری سحر

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
نصیری سحر

نصیری سحر

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روحی صالح

روحی صالح

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رهنما ساغر

رهنما ساغر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حکاک سارا

حکاک سارا

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رشید احمد

رشید احمد

مهندسي معماري|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
باقری مهدی

باقری مهدی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت قوچان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
یوسفی مبینا

یوسفی مبینا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رایج ایمان

رایج ایمان

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سلیمی پور سیده یاسمن

سلیمی پور سیده یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رحمتی فاطمه

رحمتی فاطمه

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سخائی نسب مینا

سخائی نسب مینا

فرش|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

هنر
جدی سیداحسان

جدی سیداحسان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
4/1/2023 8:12:12 AM