بهمئي

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بهمئي


محسن نژاد ابراهیم

محسن نژاد ابراهیم

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل تحصيل بهشتي اقليد -محل خدمت گچساران

6سال کانونی / 103 آزمون

انسانی
جبا احسان

جبا احسان

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل تحصيل مطهري شيراز-محل خدمت بهمئي

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
اکبری یاسر

اکبری یاسر

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت بهبهان

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
عبدی زاده محمد

عبدی زاده محمد

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حکیمی برومند شهاب

حکیمی برومند شهاب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل بهبهان - محل خدمت آغاجاري

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
6/5/2023 9:06:43 PM
Menu