بهمئي

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بهمئي

حبیبی بهروز نگار

حبیبی بهروز نگار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
محسن نژاد ابراهیم

محسن نژاد ابراهیم

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل تحصيل بهشتي اقليد -محل خدمت گچساران

6سال کانونی / 103 آزمون

انسانی
صداقت منش آرمان

صداقت منش آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
رحمت داوری حسین

رحمت داوری حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جبا احسان

جبا احسان

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل تحصيل مطهري شيراز-محل خدمت بهمئي

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
اکبری یاسر

اکبری یاسر

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت بهبهان

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
بشارتی خواه سبحان

بشارتی خواه سبحان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
طاهری ابوالفضل

طاهری ابوالفضل

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عبدی زاده محمد

عبدی زاده محمد

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حکیمی برومند شهاب

حکیمی برومند شهاب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل بهبهان - محل خدمت آغاجاري

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
3/23/2023 10:21:12 PM