سوق دوگنبدان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سوق دوگنبدان

رمضانی طیبه

رمضانی طیبه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آهسته راضیه

آهسته راضیه

حقوق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
آژید حلیمه

آژید حلیمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت گچساران

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
علمی فائزه

علمی فائزه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت ديشموک

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
بهشتی پور سید امین

بهشتی پور سید امین

مشاوره|دانشگاه شهرکرد | محروم-بومي کهگيلويه وبوير احمد

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
اورنگ محمد

اورنگ محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت باشت

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
آذر سید شایان

آذر سید شایان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت ديشموک

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
نوروزی اسماعیل

نوروزی اسماعیل

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اقلیما فاطمه

اقلیما فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت ديموشک

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نوروزی فرد جاوید

نوروزی فرد جاوید

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت گچساران

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
4/1/2023 8:39:06 AM