دهدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دهدشت

رسمی سینا

رسمی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
ناصحی نازنین

ناصحی نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
نظریان فر زهرا

نظریان فر زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

7سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
پیوسته گر اشکان

پیوسته گر اشکان

هتلداري|دانشگاه شيراز | روزانه

7سال کانونی / 128 آزمون

انسانی
حق نگهدار سیامک

حق نگهدار سیامک

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
فتاح پور شایان

فتاح پور شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
میرحسینی سیدحمیدرضا

میرحسینی سیدحمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
دستخون رضا

دستخون رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
چمانی محمد

چمانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
آروانه امیرحسین

آروانه امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
حسن پورسوق یگانه

حسن پورسوق یگانه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
سلیمانی آناهید

سلیمانی آناهید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
انصاری پور حمیدرضا

انصاری پور حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
فتحی بهناز

فتحی بهناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

7سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
روستا مهناز

روستا مهناز

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت ياسوج

4سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
صفادوست پریا

صفادوست پریا

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | شبانه

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
سلطانی راد شبنم

سلطانی راد شبنم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت دهدشت(کهکيلويه)

5سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
وفائی نور نسترن

وفائی نور نسترن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
آهسته سیدحسین

آهسته سیدحسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت دهدشت(کهکيلويه)

2سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
دانشمند سیده زهرا

دانشمند سیده زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | شهريه پرداز

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
نادری علی

نادری علی

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
نجابتی سیدمحمدرضا

نجابتی سیدمحمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
غفوری یاسمن

غفوری یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رهبری مهر یاسین

رهبری مهر یاسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
پرفروغ افشین

پرفروغ افشین

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
مهدوی زاد سیده مهدیه

مهدوی زاد سیده مهدیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مطهرزاده زهرا

مطهرزاده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
سجادی مهر عصمت

سجادی مهر عصمت

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
آب بردار بتول

آب بردار بتول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت دهدشت(کهکيلويه)

2سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
پورجعفری سیدمحمدصادق

پورجعفری سیدمحمدصادق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
کیانی اصل عفت

کیانی اصل عفت

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت چاروسا

6سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
خیرخواه حمید

خیرخواه حمید

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل تحصيل مطهري شيراز-محل خدمت دنا

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
ابرکار فرخنده

ابرکار فرخنده

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت گچساران

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
توفیقی اصل آریا

توفیقی اصل آریا

حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
نازی سیده آناهیتا

نازی سیده آناهیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مالکی نژاد رویا

مالکی نژاد رویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت بويراحمد

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اکبرپور مهران

اکبرپور مهران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت گچساران

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
میناب صابر

میناب صابر

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه و بوير احمد - محل خدمت باشت

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
شیروانی پور نسرین

شیروانی پور نسرین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه و بويراحمد- محل خدمت ديشموک

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خوبی محسن

خوبی محسن

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت دهدشت(کهکيلويه)

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
روزپیکر محمدامین

روزپیکر محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خواجوی نیلوفر

خواجوی نیلوفر

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صدیقی مهر هانیه

صدیقی مهر هانیه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه و بوير احمد - محل خدمت چاروسا

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
موسوی نژاد مهدی

موسوی نژاد مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
توفیقی اصل سیده زهرا

توفیقی اصل سیده زهرا

حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
پارسیان احمدرضا

پارسیان احمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نعمتی شهاب

نعمتی شهاب

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زارعی پور صادق

زارعی پور صادق

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه و بوير احمد - محل خدمت چرام

4سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
درخشانی سیدمهران

درخشانی سیدمهران

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شایسته عقیل

شایسته عقیل

اقتصاد|دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
خزیر سیده مریم

خزیر سیده مریم

فلسفه|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
رحمت داوری امین

رحمت داوری امین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
طاهری زاده سیدمحمد

طاهری زاده سیدمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
احمدی کیا مهین

احمدی کیا مهین

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
گشتاسبی نسب نگار

گشتاسبی نسب نگار

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شیروانی پور سعید

شیروانی پور سعید

تاريخ تمدن ملل اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رحیمی ربابه

رحیمی ربابه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رهگذر سامان

رهگذر سامان

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه و بوير احمد - محل خدمت دهدشت

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
بهروزیان فریبا

بهروزیان فریبا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
معصومی تارا

معصومی تارا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شمسایی سعید

شمسایی سعید

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
علیزاده مهران

علیزاده مهران

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | خودگردان دانشگاه آزاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قاسم زاده آرش

قاسم زاده آرش

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پناهنده زهراسادات

پناهنده زهراسادات

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فلاحتی زاده ریحانه

فلاحتی زاده ریحانه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت دهدشت(کهکيلويه)

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
دانامنش الهه

دانامنش الهه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شریعت زاده سیدمحسن

شریعت زاده سیدمحسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عزیزی شهریار

عزیزی شهریار

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خادمی یلدا

خادمی یلدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پاسبانی آناهیتا

پاسبانی آناهیتا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج | شبانه

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سعیدی نیک مهران

سعیدی نیک مهران

علوم وصنايع غذاييکنترل کيفي وبهداشتي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
غیاثیان مریم

غیاثیان مریم

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خمين | شهريه پرداز

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
موسوی نسب سیدصابر

موسوی نسب سیدصابر

حقوق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
صفری زاده اشکان

صفری زاده اشکان

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
درخشانی سید سلمان

درخشانی سید سلمان

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آرام رضا

آرام رضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت چاروسا

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رنجبر مهدی

رنجبر مهدی

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
کشاورز سیدعلیرضا

کشاورز سیدعلیرضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
افراشته زهرا

افراشته زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فرهادی خواه خدیجه

فرهادی خواه خدیجه

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ارجمند علی

ارجمند علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
واحدی اصل سید علی

واحدی اصل سید علی

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
آذرکمان امیرحسین

آذرکمان امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بلند اختر شهاب

بلند اختر شهاب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آشنایی سیدمحمد

آشنایی سیدمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فضیلت عابد

فضیلت عابد

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فرهمند زاده فرشته

فرهمند زاده فرشته

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معنوی حسین

معنوی حسین

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رستمی زاده فروزان

رستمی زاده فروزان

مشاوره|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بهره بر ساناز

بهره بر ساناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نظری مال شیخ زهرا

نظری مال شیخ زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه و بويراحمد - محل خدمت چرام

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فتاحی مهدیه

فتاحی مهدیه

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نورائی دنیا

نورائی دنیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
راست یلدا

راست یلدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه و بويراحمد - محل خدمت ياسوج

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رادمنش شهرام

رادمنش شهرام

مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قویدل زینب

قویدل زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه و بويراحمد - محل خدمت دنا

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جلیلی مراد فرزاد

جلیلی مراد فرزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه و بوير احمد - محل خدمت بهمئي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرهادی زهرا

فرهادی زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت ياسوج

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
مومنی سوق عباس

مومنی سوق عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدی شمیم

محمدی شمیم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هادی پور بهزاد

هادی پور بهزاد

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
دژمان فردین

دژمان فردین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
3/25/2023 8:27:27 PM