الوند

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر الوند

نوروزی حسن کیاده دینا

نوروزی حسن کیاده دینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 147 آزمون

تجربی
فدوی آزارکی شایان

فدوی آزارکی شایان

اموزش فيزيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين- محل خدمت آبيک

4سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
حبیبی مبینا

حبیبی مبینا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
نظری کاظم

نظری کاظم

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

ریاضی
اوسطی بیتا

اوسطی بیتا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
جعفری زینب

جعفری زینب

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
دهبان فاطمه

دهبان فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
کاظمی پوریا

کاظمی پوریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين-محل خدمت آبيک

4سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
قاسمی فائزه

قاسمی فائزه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عبدالحسینی ملیکا

عبدالحسینی ملیکا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | شهريه پرداز

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حسنی بیتا

حسنی بیتا

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
هادی پور الهه

هادی پور الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قاسمی عرفان

قاسمی عرفان

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
شیخ مریم

شیخ مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين-محل خدمت البرز

2سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
سیدی مریم

سیدی مریم

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين - محل خدمت البرز

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
امامی سکینه

امامی سکینه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين - محل خدمت ضياءآباد

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
داداشی آسیابر کوثر

داداشی آسیابر کوثر

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران قزوين | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اکبری راضیه

اکبری راضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين - محل خدمت شال

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رفیعی محمد

رفیعی محمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
اروجی حنانه

اروجی حنانه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
خلیلی علیرضا

خلیلی علیرضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين-محل خدمت البرز

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
زراعتکار شقایق

زراعتکار شقایق

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
حمیدی محدثه

حمیدی محدثه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
بیگلری معصومه

بیگلری معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نوروزی سجاد

نوروزی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين- محل خدمت آبيک

1سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
قاسمی حسین

قاسمی حسین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين - محل خدمت آبيک

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
مهرابی فاطمه

مهرابی فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين- محل خدمت ضياءآباد

1سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محمدی محمدرضا

محمدی محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
هدایتی زارع محمد

هدایتی زارع محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
قنبرپور مرضیه

قنبرپور مرضیه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين-محل خدمت البرز

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
اینانلو آرین

اینانلو آرین

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مهرانی رضوان

مهرانی رضوان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بهرامی مبینا

بهرامی مبینا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قربانی حسین آبادی فاطمه

قربانی حسین آبادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين - محل خدمت البرز

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مشهدی ستایش

مشهدی ستایش

تاريخ تمدن ملل اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
فلاح باقری نسیم

فلاح باقری نسیم

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
میرزایی مائده

میرزایی مائده

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آزرمی الهام

آزرمی الهام

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
لشگری مبینا

لشگری مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين - محل خدمت قزوين ناحيه 1

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صادقی گرمارودی طاهره

صادقی گرمارودی طاهره

فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
کیائی خرارود سیدطاها

کیائی خرارود سیدطاها

مهندسي پليمر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نامور علیرضا

نامور علیرضا

امار|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
لشگری انسیه

لشگری انسیه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موسوی سیده آی سا

موسوی سیده آی سا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قاسمی اروشکی زینت

قاسمی اروشکی زینت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين-محل خدمت رودبارشهرستان

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محمدی موینی ریحانه

محمدی موینی ریحانه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بیاتی مشعوف نفیسه

بیاتی مشعوف نفیسه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قاسمی فاطمه

قاسمی فاطمه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شفیعی مبینا

شفیعی مبینا

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
احمدی عارفه

احمدی عارفه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مجاهدی ورکی مریم

مجاهدی ورکی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
یعقوبی محمدرضا

یعقوبی محمدرضا

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ندرلو رقیه

ندرلو رقیه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسینی سیده هانیه

حسینی سیده هانیه

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدی کیمیا

محمدی کیمیا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جهانگرد محیا

جهانگرد محیا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شهبازی امیرحسین

شهبازی امیرحسین

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک اروميه -شهيدقاضي طباطباي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کرانی رامین

کرانی رامین

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قاسمی عسل

قاسمی عسل

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدی محدثه

محمدی محدثه

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرنگی بنیامین

مرنگی بنیامین

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رمضانیان مقدم یگانه

رمضانیان مقدم یگانه

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مدی مهرناز

مدی مهرناز

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آقاجانی فاطمه

آقاجانی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدپور پگاه

محمدپور پگاه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
برخورداری نگین

برخورداری نگین

علوم ومهندسي اب|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
کاظمی صفورا

کاظمی صفورا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين-محل خدمت البرز

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
دین محمدی محدثه

دین محمدی محدثه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين-محل خدمت خرمدشت

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
3/25/2023 8:00:37 PM