محمديه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر محمديه

سلیمانی عرفان

سلیمانی عرفان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
یعقوبی محسن

یعقوبی محسن

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
انبارلویی محمدمهدی

انبارلویی محمدمهدی

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اکبری مقان عرفان

اکبری مقان عرفان

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
پرپینچی سیدمحسن

پرپینچی سیدمحسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
علی بگلو مرتضی

علی بگلو مرتضی

علوم ومهندسي اب|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
صفائی محمدرضا

صفائی محمدرضا

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

هنر
خلیلی عرفان

خلیلی عرفان

فيزيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ترابی فر امیرحسین

ترابی فر امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فتوحی امیرحسین

فتوحی امیرحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نوروزی علیرضا

نوروزی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
طالبی حسام

طالبی حسام

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عسکری امیرعباس

عسکری امیرعباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
روشناس نیما

روشناس نیما

علوم تربيتي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نقدی پوریا

نقدی پوریا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اینانلو امین

اینانلو امین

علوم ورزشي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رشوند سینا

رشوند سینا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
احمدی علی

احمدی علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
4/1/2023 7:25:46 AM