اشکذر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر اشکذر

حاتمی مجومرد امیررضا

حاتمی مجومرد امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خنفری علی اکبر

خنفری علی اکبر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد-محل خدمت بافق

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
دهقانی اشکذری نرگس

دهقانی اشکذری نرگس

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خزعلی محمدکاظم

خزعلی محمدکاظم

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بیرقداردستجردان محمدعرفان

بیرقداردستجردان محمدعرفان

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد-محل خدمت يزدناحيه1

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ملانوری شمسی محمدصادق

ملانوری شمسی محمدصادق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد- محل خدمت مهريز

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
4/1/2023 7:14:49 AM