مهريز

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر مهريز


زارع استهریجی امیر محمد

زارع استهریجی امیر محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت اردکان

7سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
زارع بیدکی عارف

زارع بیدکی عارف

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت بافق

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
دهقان حجت

دهقان حجت

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
زارع بیدکی ندا

زارع بیدکی ندا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت مهريز

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اعلائی سعیده

اعلائی سعیده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زارعی هانیه

زارعی هانیه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زارع بیدکی رضا

زارع بیدکی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فلاح مدواری رضیه

فلاح مدواری رضیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آخوندی مسعود

آخوندی مسعود

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رشیدی یگانه

رشیدی یگانه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرهمند فاطمه

فرهمند فاطمه

روانشناسي|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابویی مهریزی محمد سجاد

ابویی مهریزی محمد سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زارعزاده امیرمحمد

زارعزاده امیرمحمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سید صنعت سید مهدی

سید صنعت سید مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ابوئی مهریزی حسین

ابوئی مهریزی حسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابوئی مهریزی امیرمحمد

ابوئی مهریزی امیرمحمد

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حیدری پور فاطمه

حیدری پور فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مفیدیان سید ابوالفضل

مفیدیان سید ابوالفضل

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبابل | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبدلی مریم

عبدلی مریم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
6/10/2023 9:46:37 PM
Menu