مهريز

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر مهريز

زارع استهریجی امیر محمد

زارع استهریجی امیر محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت اردکان

7سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
زارع بیدکی عارف

زارع بیدکی عارف

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت بافق

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
دهقان مینا

دهقان مینا

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ميبد | شبانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

هنر
دهقان حجت

دهقان حجت

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
زارع بیدکی ندا

زارع بیدکی ندا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت مهريز

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اعلائی سعیده

اعلائی سعیده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زارعی هانیه

زارعی هانیه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زارع بیدکی رضا

زارع بیدکی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ابوئی مهریزی الهام

ابوئی مهریزی الهام

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
فلاح مدواری رضیه

فلاح مدواری رضیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آخوندی مسعود

آخوندی مسعود

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رشیدی یگانه

رشیدی یگانه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرهمند فاطمه

فرهمند فاطمه

روانشناسي|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قادری زینب

قادری زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد-محل خدمت مهريز

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ابویی مهریزی محمد سجاد

ابویی مهریزی محمد سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زارعزاده امیرمحمد

زارعزاده امیرمحمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سید صنعت سید مهدی

سید صنعت سید مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فلاح مدواری علی

فلاح مدواری علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد-محل خدمت مهريز

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسینی فاطمه السادات

حسینی فاطمه السادات

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد-محل خدمت تفت

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شیرزاده نسرین

شیرزاده نسرین

روانشناسي|دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زارع عرفان

زارع عرفان

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسینی زاده هانیه السادات

حسینی زاده هانیه السادات

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خرم مهر عرفان

خرم مهر عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابوئی مهریزی حسین

ابوئی مهریزی حسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابوئی مهریزی امیرمحمد

ابوئی مهریزی امیرمحمد

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حیدری پور فاطمه

حیدری پور فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقان مائده

دهقان مائده

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زارع زاده اطهره

زارع زاده اطهره

روانشناسي|دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسینی مهدیه السادات

حسینی مهدیه السادات

مطالعات خانواده|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شهبازی مریم

شهبازی مریم

مشاوره|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مفیدیان سید ابوالفضل

مفیدیان سید ابوالفضل

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبابل | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
یادگار فاطمه

یادگار فاطمه

اقتصاد|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عبدلی مریم

عبدلی مریم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کربلائی فاطمه

کربلائی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شیبانی پور زهرا

شیبانی پور زهرا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ابویی مهریزی ریحانه

ابویی مهریزی ریحانه

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسینی روش الهام السادات

حسینی روش الهام السادات

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ایزدی شیرین

ایزدی شیرین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
3/23/2023 9:31:53 PM