ميبد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ميبد


هاشمی پور سیدمحسن

هاشمی پور سیدمحسن

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد-محل خدمت اردکان

2سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
نجیبیان آمنه

نجیبیان آمنه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد-محل خدمت اردکان

1سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
امامی میبدی نرگس

امامی میبدی نرگس

مشاوره|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ملک زاده فیروزآبادی زهرا

ملک زاده فیروزآبادی زهرا

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حفیظی بارجین علی رضا

حفیظی بارجین علی رضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد-محل خدمت ميبد

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جعفری ندوشن فاطمه

جعفری ندوشن فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد-محل خدمت مهريز

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
کارگر شورکی زهرا

کارگر شورکی زهرا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
یکتا زینب

یکتا زینب

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دانافر زهرا

دانافر زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد-محل خدمت يزدناحيه1

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قاری رکن آبادی فاطمه

قاری رکن آبادی فاطمه

حسابداري|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
6/8/2023 1:21:35 PM
Menu