ميبد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ميبد


فلاحیان مهرجردی مهسا

فلاحیان مهرجردی مهسا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

7سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
زارع نوید

زارع نوید

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
میرقانعی اردکانی سیدمجتبی

میرقانعی اردکانی سیدمجتبی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
برزگر بفروئی فاطمه

برزگر بفروئی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
رضائی فیروزآبادی امیرمحمد

رضائی فیروزآبادی امیرمحمد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد- محل خدمت مهريز

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
افخمیان علیرضا

افخمیان علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فلاح رضا

فلاح رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زارع شاهی فاطمه

زارع شاهی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
برخورداری فیروزآبادی مهراب

برخورداری فیروزآبادی مهراب

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
یزدی محمدسینا

یزدی محمدسینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
باصری سورک فاطمه

باصری سورک فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شاکراردکانی وحیده

شاکراردکانی وحیده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حیدری میبدی امیرمحمد

حیدری میبدی امیرمحمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پوررجبی فیروزآبادی محمد

پوررجبی فیروزآبادی محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آقائی میبدی محمدامین

آقائی میبدی محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دانش زهرا

دانش زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسینی ده آبادی مبینا

حسینی ده آبادی مبینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه اردکان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسن پوررکن آبادی حمیدرضا

حسن پوررکن آبادی حمیدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدخوراسگان | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زارع شاهی فاطمه

زارع شاهی فاطمه

گردشگري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ضیائی بیده زهرا

ضیائی بیده زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اعتمادی فاطمه

اعتمادی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زارع مهرجردی محدثه

زارع مهرجردی محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | شهريه پرداز

1سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زارع مهرجردی محمدمهدی

زارع مهرجردی محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دهقانی فیروزآبادی ابوالفضل

دهقانی فیروزآبادی ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زارعی محمودآبادی مهدیه

زارعی محمودآبادی مهدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حکیمی میبدی ناهید

حکیمی میبدی ناهید

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حیدری بفروئی بهاره

حیدری بفروئی بهاره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت صدوق

1سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فلاح یخدانی محدثه

فلاح یخدانی محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شفیعی سورک یاسین

شفیعی سورک یاسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پوررجبی فیروزآبادی محمدسجاد

پوررجبی فیروزآبادی محمدسجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-محل تحصيل خاش

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حیدری بفروئی نرگس

حیدری بفروئی نرگس

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
امیری فیروزآبادی عطیه

امیری فیروزآبادی عطیه

حسابداري|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امامی میبدی محمدحسین

امامی میبدی محمدحسین

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک يزد-شهيدصدوقي | شبانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
امامی میبدی فاطمه السادات

امامی میبدی فاطمه السادات

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نخعی سرو معین

نخعی سرو معین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نقیب الذاکرین اناسادات

نقیب الذاکرین اناسادات

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آبیاری میبدی فاطمه سادات

آبیاری میبدی فاطمه سادات

حسابداري|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شاهان ندا

شاهان ندا

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسد زاده فیروزآبادی حمیدرضا

اسد زاده فیروزآبادی حمیدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مشایخ میبدی علی

مشایخ میبدی علی

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عباس پوراردکانی فاطمه

عباس پوراردکانی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
برخورداری فیروزآبادی جلیل

برخورداری فیروزآبادی جلیل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موسوی بفروئی سیدمجتبی

موسوی بفروئی سیدمجتبی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دهقانی فیروزآبادی میترا

دهقانی فیروزآبادی میترا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت اردکان

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خلیلی یخدانی فاطمه

خلیلی یخدانی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جلال زاده فیروزآبادی محمد

جلال زاده فیروزآبادی محمد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
هاتفی اردکانی مهدیه

هاتفی اردکانی مهدیه

حسابداري|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حاجی ده آبادی محمدحسن

حاجی ده آبادی محمدحسن

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خالوئی زهرا

خالوئی زهرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کلانترزاده ابوالفضل

کلانترزاده ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فلاح مهرجردی مهلا

فلاح مهرجردی مهلا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
علیزاده بفرو زینب

علیزاده بفرو زینب

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
گنجی فر محمدامین

گنجی فر محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
کارگر شورکی مینا

کارگر شورکی مینا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارعی محمودآبادی ابوالفضل

زارعی محمودآبادی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت ميبد

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
برزگر حنانه

برزگر حنانه

روانشناسي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دشتی فیروزآبادی ریحانه

دشتی فیروزآبادی ریحانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فلاحیان فیروزآباد فاطمه

فلاحیان فیروزآباد فاطمه

حسابداري|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زارع مهرجردی سنا

زارع مهرجردی سنا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
موتاب بفروئی فاطمه

موتاب بفروئی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زارع شاهی مینا

زارع شاهی مینا

مديريت مالي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
امامی میبدی سیده فاطمه

امامی میبدی سیده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارعی محمودآبادی فاطمه

زارعی محمودآبادی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خردمند مهدیه

خردمند مهدیه

حسابداري|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهقانی فیروزآبادی علی

دهقانی فیروزآبادی علی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بنا بفروئی فاطمه

بنا بفروئی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کارگر مهسا

کارگر مهسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحیم زاده شورکی فاطمه

رحیم زاده شورکی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
6/10/2023 7:06:03 AM
Menu