ميبد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ميبد


دهقانی فیروزآبادی سهیل

دهقانی فیروزآبادی سهیل

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

10سال کانونی / 189 آزمون

ریاضی
زارعی محمودآبادی امیرحسین

زارعی محمودآبادی امیرحسین

چندرسانه اي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 120 آزمون

ریاضی
مصطفایی علیرضا

مصطفایی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

6سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
کلانتری کیمیا

کلانتری کیمیا

مهندسي صنايع|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
رمضان پور احمدآبادی سعید

رمضان پور احمدآبادی سعید

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
عندلیب گورتانی علیرضا

عندلیب گورتانی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
زارع مهرجردی محمدمهدی

زارع مهرجردی محمدمهدی

مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
دهقانی فیروزآبادی ابوالفضل

دهقانی فیروزآبادی ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد- محل خدمت اردکان

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
زارعی محمودآبادی امید

زارعی محمودآبادی امید

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
آرامش شورکی فاطمه

آرامش شورکی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
چاکریان میبدی الهه

چاکریان میبدی الهه

مهندسي معماري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
موسی زاده میبدی محمدجواد

موسی زاده میبدی محمدجواد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
دهقانی فیروزآبادی امیررضا

دهقانی فیروزآبادی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عموئی چرخاب مهران

عموئی چرخاب مهران

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بهزادی مقدم بهزاد

بهزادی مقدم بهزاد

مهندسي عمران|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
دشتی اردکانی ابوالفضل

دشتی اردکانی ابوالفضل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فلکیان علی رضا

فلکیان علی رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بهشتی محمد

بهشتی محمد

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه-

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
کمالی محمدجواد

کمالی محمدجواد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عظیمی دخت شورکی سیدعلی

عظیمی دخت شورکی سیدعلی

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه-

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جعفری بفروئی امیررضا

جعفری بفروئی امیررضا

مهندسي معماري|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جلیلی فاطمه

جلیلی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت تهران منطقه 5

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاجی ده آبادی ماهان

حاجی ده آبادی ماهان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
6/8/2023 11:42:18 AM
Menu