لالجين

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر لالجين

سلمانی پور علیرضا

سلمانی پور علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
کاظمی زریون محیا

کاظمی زریون محیا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت لالجين

2سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
خوش فطرت مهدی

خوش فطرت مهدی

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
3/23/2023 10:14:44 PM