قروه درجزين

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر قروه درجزين


ناظری پور فرزام

ناظری پور فرزام

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
یوسفی سینا

یوسفی سینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
زارعی امیر حسین

زارعی امیر حسین

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
کوثری زهرا

کوثری زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
افسری امیرحسین

افسری امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عباسی محمدرضا

عباسی محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرادی امیر حسین

مرادی امیر حسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
5/29/2023 6:44:23 AM
Menu