كبودرآهنگ

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كبودرآهنگ

بهرامی امید

بهرامی امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 160 آزمون

تجربی
نظری علی

نظری علی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
کرمی علیرضا

کرمی علیرضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت بهار

3سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
ابراهیمی میانرودی سپهر

ابراهیمی میانرودی سپهر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
وکیلی امیر حسین

وکیلی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
آهنگری علی

آهنگری علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
بنی وکیل فاطمه

بنی وکیل فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت کبوترآهنگ

2سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
طاهری محدثه

طاهری محدثه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت کبوترآهنگ

2سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
داودی ایمان عرفان

داودی ایمان عرفان

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
باقری سعید

باقری سعید

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
رستمی مهدی

رستمی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه ناجا

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
علی بقالی هانیه

علی بقالی هانیه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
خدابنده لو مصطفی

خدابنده لو مصطفی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان- محل خدمت اسدآباد

2سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
محمدی عباس

محمدی عباس

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
لطیفی فاطمه

لطیفی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت تويسرکان

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
موسوی سیده مریم

موسوی سیده مریم

حقوق|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
معصومی ابوالفضل

معصومی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت کبوترآهنگ

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
نوروزی نازنین

نوروزی نازنین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت کبوترآهنگ

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
فقه موسی پور زهرا

فقه موسی پور زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-محل خدمت رزن

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قربانی علیرضا

قربانی علیرضا

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
مولایی محمدامین

مولایی محمدامین

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رستمی امیرمحمد

رستمی امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي همدان - محل خدمت کبوترآهنگ

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سحاب سیدی سیدعلی

سحاب سیدی سیدعلی

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
گوهری وثوق مهدی

گوهری وثوق مهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت کبوترآهنگ

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
یعقوبی فاطمه

یعقوبی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت کبوترآهنگ

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اقلیمی فر سیده سمیه

اقلیمی فر سیده سمیه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت کبوترآهنگ

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اسلامی شکیب زینب

اسلامی شکیب زینب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
3/25/2023 9:40:21 PM