ملاير

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ملاير

محسنی مبینا

محسنی مبینا

زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه

7سال کانونی / 157 آزمون

تجربی
چگینی زهرا

چگینی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

9سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
محبی زاده مهنا

محبی زاده مهنا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

9سال کانونی / 149 آزمون

تجربی
موسوی رقیه السادات

موسوی رقیه السادات

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
ونایی زهرا

ونایی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
پاک نیت محمدصالح

پاک نیت محمدصالح

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

6سال کانونی / 139 آزمون

ریاضی
ترکاشوند محمدمهدی

ترکاشوند محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
کهندل امیرحسین

کهندل امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
روستایی ستایش

روستایی ستایش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
حسنی حنانه

حسنی حنانه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان- محل خدمت نهاوند

4سال کانونی / 119 آزمون

ریاضی
شیدائی مریم

شیدائی مریم

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

5سال کانونی / 113 آزمون

ریاضی
کتابی فاطمه

کتابی فاطمه

روزنامه نگاري|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | شبانه

4سال کانونی / 108 آزمون

انسانی
قمری فاطمه

قمری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-محل خدمت ملاير

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
مرادی فاطمه

مرادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت جوکار

4سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
یوسفی یاسمن

یوسفی یاسمن

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
فعلیان محمد امین

فعلیان محمد امین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان- محل خدمت همدان ناحيه 1

5سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
روستائی فرنوش

روستائی فرنوش

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت ملاير

4سال کانونی / 96 آزمون

انسانی
قلعه برخورداری صالح

قلعه برخورداری صالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
شاملو احمدی فاطمه

شاملو احمدی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت ملاير

4سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
ترک زبان صدرا

ترک زبان صدرا

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
حجارزاده کیارش

حجارزاده کیارش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
جباران نیایش

جباران نیایش

مددکاري اجتماعي /ويژه وزارت بهداشت /|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه-ويژه وزارت بهداشت

2سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
عزیزملایری مهبد

عزیزملایری مهبد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
عباسی علی

عباسی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بابائی مهدیه

بابائی مهدیه

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
یارمحمد توسکی مریم

یارمحمد توسکی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حمزه لوئی غزل

حمزه لوئی غزل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نوروزی مهسا

نوروزی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
کشاورز نفیسه

کشاورز نفیسه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
کرمانی فاطمه

کرمانی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
احمدوند مهدی

احمدوند مهدی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت ملاير

4سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
ملکی پارسا

ملکی پارسا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حسینی سیده صبا

حسینی سیده صبا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت سامن

2سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
ترک آرمین

ترک آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
شبیری ریحانه

شبیری ریحانه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
جعفری مائده

جعفری مائده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
یاری زهرا

یاری زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شیراوند حانیه

شیراوند حانیه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فقیهی آرمینا

فقیهی آرمینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
روستائی فر فاطمه

روستائی فر فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حاتمی حسام

حاتمی حسام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صادقی می آبادی فاطمه

صادقی می آبادی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
رستمی امیرمحمد

رستمی امیرمحمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
رسولی نژاد هما

رسولی نژاد هما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان- محل خدمت ملاير

1سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
حسینی فاطمه السادات

حسینی فاطمه السادات

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اخشمه فاطمه

اخشمه فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل تحصيل خوي-محل خدمت ملاير

2سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
دشتی علیرضا

دشتی علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
کمالی کمازانی علیرضا

کمالی کمازانی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي همدان - محل خدمت ملاير

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عارفی کیمیا

عارفی کیمیا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ربیعی زهرا

ربیعی زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ترکمان ملیکا

ترکمان ملیکا

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بلوردی صبا

بلوردی صبا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

زبان
رحیمی جورابی مریم

رحیمی جورابی مریم

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
صارمی زهرا

صارمی زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
کریمی آورزمان حانیه

کریمی آورزمان حانیه

علوم سياسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
شکوهی مبینا

شکوهی مبینا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
یارمحمدتوسکی زهرا

یارمحمدتوسکی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت کبوتر آهنگ

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
غیاثوند محمدحسین

غیاثوند محمدحسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت ملاير

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
خانی مریم

خانی مریم

روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
جمشیدی پرنیان

جمشیدی پرنیان

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
امینی فرد پریا

امینی فرد پریا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کمالوند عطیه

کمالوند عطیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مدرس نژاد ستایش

مدرس نژاد ستایش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صفدری مریم

صفدری مریم

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | شبانه

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
بداغی تینا

بداغی تینا

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عبدالملکی مریم

عبدالملکی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت جوکار

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
شکری زهرا

شکری زهرا

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رحیمی آیدا

رحیمی آیدا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عبدالملکی فاطمه

عبدالملکی فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
یارمحمدی مهسا

یارمحمدی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان- محل خدمت جوکار

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
جوکار زهرا

جوکار زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت ملاير

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
یزدان جو صبا

یزدان جو صبا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
یوسفی محمدرضا

یوسفی محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان- محل خدمت لالجين

1سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
جعفری جوزانی سارا

جعفری جوزانی سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شاملو محمدحسین

شاملو محمدحسین

حقوق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
بیات جوزانی زهرا

بیات جوزانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مالمیر سما

مالمیر سما

علوم تربيتي|دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
حسنی اسما

حسنی اسما

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران کرمانشاه | روزانه-نيم سال اول

1سال کانونی / 41 آزمون

هنر
کولیوند لیلا

کولیوند لیلا

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
فلاح مبینا

فلاح مبینا

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عباسی محمدرضا

عباسی محمدرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بداغی محدثه

بداغی محدثه

علوم ورزشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محمدی جوزانی مریم

محمدی جوزانی مریم

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت ملاير

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
احمدیان سارا

احمدیان سارا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نعمت وند محمدامین

نعمت وند محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت تهران منطقه 1

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ونایی محمدمبین

ونایی محمدمبین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زارع معین

زارع معین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش - پذيرش از مرد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فروزش الیاس

فروزش الیاس

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شیخ الملوکی هانیه

شیخ الملوکی هانیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حاجیمرادی مهدیه

حاجیمرادی مهدیه

علوم ارتباطات اجتماعي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ترکاشوند محمدرضا

ترکاشوند محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عباسی احمد

عباسی احمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ترکاشوند امیرحسین

ترکاشوند امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ونایی حسین

ونایی حسین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت ساوه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
زهره وندخدری فاطمه

زهره وندخدری فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت سامن

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ابراهیمی علیرضا

ابراهیمی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کریمی زهرا

کریمی زهرا

علوم ارتباطات اجتماعي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ترکاشوند فاطمه

ترکاشوند فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حمیدوند صبا

حمیدوند صبا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت اسد آباد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نجفی محمدمهدی

نجفی محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
گودرزی امیرحسین

گودرزی امیرحسین

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت تويسرکان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نقدی زهرا

نقدی زهرا

چندرسانه اي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهران پور احمد

مهران پور احمد

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
چهاردولی زینب

چهاردولی زینب

مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
روستایی محمدمهدی

روستایی محمدمهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دهقانی فاطمه

دهقانی فاطمه

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مقدس امیررضا

مقدس امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان- محل خدمت کبوتر آهنگ

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
میرزایی شبیر

میرزایی شبیر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ملکی کمازانی رضا

ملکی کمازانی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قاسمی محدثه

قاسمی محدثه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت جوکار

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پورطاهری مهدی

پورطاهری مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرج اللهی امیرحسین

فرج اللهی امیرحسین

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عبداللهی انسیه

عبداللهی انسیه

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اکبری مسعود

اکبری مسعود

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صفی خانی نرگس

صفی خانی نرگس

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پاداش حسین

پاداش حسین

کاردان فني الکترونيک|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
یارمحمد توسکی امیرحسین

یارمحمد توسکی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت ملاير

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
3/25/2023 9:37:38 PM