اراك

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر اراك

مهدوی هزاوه ساناز

مهدوی هزاوه ساناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 186 آزمون

تجربی
تاج دوست آرین

تاج دوست آرین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 176 آزمون

تجربی
گودرزی سینا

گودرزی سینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

10سال کانونی / 170 آزمون

تجربی
شیرزاد سوگند

شیرزاد سوگند

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

10سال کانونی / 162 آزمون

تجربی
ملک حسینی زهرا

ملک حسینی زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

10سال کانونی / 160 آزمون

تجربی
حاج علی بیگی آرمیتا

حاج علی بیگی آرمیتا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

13سال کانونی / 157 آزمون

تجربی
جلولی رضا

جلولی رضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت فراهان

7سال کانونی / 156 آزمون

انسانی
اسماعیلی محمد

اسماعیلی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

7سال کانونی / 142 آزمون

ریاضی
شمسی امیررضا

شمسی امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

5سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
امانی زاده ایمان

امانی زاده ایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
فتحی سیدبابک

فتحی سیدبابک

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

7سال کانونی / 131 آزمون

ریاضی
پارسا سیدمحمدارشیا

پارسا سیدمحمدارشیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
امانی علیرضا

امانی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

7سال کانونی / 129 آزمون

ریاضی
نصیری صبا السادات

نصیری صبا السادات

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک | روزانه

6سال کانونی / 125 آزمون

ریاضی
رضایی محمدرسول

رضایی محمدرسول

شيمي محض|دانشگاه اراک | روزانه

5سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
ادیبیان مهدیه

ادیبیان مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
احمدلو امیر

احمدلو امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال اول

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
فدوی تینا

فدوی تینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال اول

6سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
کریمی زهرا

کریمی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

7سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
غلامی الهام

غلامی الهام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
لنجابی شراهی مهدیه

لنجابی شراهی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
موسوی سیدارشیا

موسوی سیدارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
شهبازی شایان

شهبازی شایان

مهندسي عمران|دانشگاه اراک | روزانه

7سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
فاضلی رضا

فاضلی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
حریرفروش امیرعلی

حریرفروش امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
حیدری صادق

حیدری صادق

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت خنداب

4سال کانونی / 108 آزمون

انسانی
رضایی سارا

رضایی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
منصوری فاطمه

منصوری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت خنداب

3سال کانونی / 106 آزمون

انسانی
حاجی حسینی امیرحسین

حاجی حسینی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
کلانتری کیانا

کلانتری کیانا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 104 آزمون

ریاضی
ابراهیمی پرستو

ابراهیمی پرستو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت خنداب

3سال کانونی / 104 آزمون

انسانی
ذاکری محمدحسین

ذاکری محمدحسین

مهندسي عمران|دانشگاه اراک | روزانه

6سال کانونی / 104 آزمون

ریاضی
کرمی نیما

کرمی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
مقصودی اکبری محمدجواد

مقصودی اکبری محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
سلیمی پور عطیه

سلیمی پور عطیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 102 آزمون

انسانی
قدمیان یونس

قدمیان یونس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
بیگلویی باران

بیگلویی باران

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

5سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
مرادی نژاد مهدی

مرادی نژاد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
کیانی نژاد مریم

کیانی نژاد مریم

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي- محل خدمت شازند

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
توسطی ساناز

توسطی ساناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
طهماسبی ارشلو مبین

طهماسبی ارشلو مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
خدام یونس

خدام یونس

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
قنبری علی

قنبری علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
نوری ریحانه

نوری ریحانه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت خنداب

4سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
ملاپور معصومه

ملاپور معصومه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت اراک ناحيه 1

4سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
حسن آبادی حسین

حسن آبادی حسین

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

7سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
واشقانی فراهانی علیرضا

واشقانی فراهانی علیرضا

امار|دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
یزدی محمدمهدی

یزدی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
امینی راد امیرحسین

امینی راد امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
عسکری متین صبا

عسکری متین صبا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | شبانه

5سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
مزدک پرنیان

مزدک پرنیان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت بيمارستان امام خميني مرکزي

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
خانی یگانه

خانی یگانه

مهندسي برق|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
نراقی امیر

نراقی امیر

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت کميجان

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
قمری محمدمهدی

قمری محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | شبانه

5سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
عراقیه فراهانی امیرحسین

عراقیه فراهانی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
امیری ریحانه

امیری ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
قاصدی پریسا

قاصدی پریسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
احمدلو بهار

احمدلو بهار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
سلیمی عرشیا

سلیمی عرشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
دربندی دیانا

دربندی دیانا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
چهارمحالی محمد

چهارمحالی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت خنداب

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ارجمندمنش زهرا

ارجمندمنش زهرا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
عربی رضا

عربی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت خنداب

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
عسکرزاده فراهانی امیرحسین

عسکرزاده فراهانی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت بيمارستان امام سجاد شهراشتيان مرکزي

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ده مولائی پارسا

ده مولائی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
اسدی فاطمه

اسدی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
گل چین آریانا

گل چین آریانا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
دهقانی فاطمه

دهقانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال دوم

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
غیاث آبادی فاطمه

غیاث آبادی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
اسماعیلیان یاسمن

اسماعیلیان یاسمن

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
حیدری فاطمه

حیدری فاطمه

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
چگینی فاطمه

چگینی فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
معمارزاده فاطمه

معمارزاده فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
پارسا سروناز

پارسا سروناز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
غلامی بهینا

غلامی بهینا

ميکروبيولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
بهرامی نگار

بهرامی نگار

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران اراک | شبانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
عبدی مهرآبادی مهدی

عبدی مهرآبادی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
فرجی سجاد

فرجی سجاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
عباسی سینا

عباسی سینا

روانشناسي|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
طهماسبی عرفان

طهماسبی عرفان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

3سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
میقانی امیرمهدی

میقانی امیرمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
فراهانی سمیه

فراهانی سمیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
رضائی بهار

رضائی بهار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
سهرابی علی

سهرابی علی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
حیدری علی

حیدری علی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت اراک ناحيه 1

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
خلیلی فیجانی امیرمحمد

خلیلی فیجانی امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
حسینی حدیثه

حسینی حدیثه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مومن زاده محمد

مومن زاده محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ملاحسینی آرمینا

ملاحسینی آرمینا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
آجرلو یاسمن

آجرلو یاسمن

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
طاهری مانی

طاهری مانی

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران | شهريه پرداز

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
زنگارکی فراهانی مهسا

زنگارکی فراهانی مهسا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
رحمتی امیرحسین

رحمتی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
بساکی زهرا

بساکی زهرا

علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
اسدی کیامهر

اسدی کیامهر

اقتصاد|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شجاعی زهرا

شجاعی زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | خودگردان دانشگاه آزاد

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
میرداودی اخوان مائده

میرداودی اخوان مائده

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
نعیمی فاطمه

نعیمی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
سهل آبادی مهدیه

سهل آبادی مهدیه

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
شاه نظری آناهیتا

شاه نظری آناهیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مردانی محمدامین

مردانی محمدامین

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
قدرتی ارشیا

قدرتی ارشیا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
فاتحی محمد

فاتحی محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
صالحی مهرداد

صالحی مهرداد

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
شاه نظری سنا

شاه نظری سنا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
غیاثی امیرحسین

غیاثی امیرحسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت ساوه

3سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
صوفی غزل

صوفی غزل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
داودی نژاد ستایش

داودی نژاد ستایش

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
احمدی پارمیدا

احمدی پارمیدا

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
ابطحی علیرضا

ابطحی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
قنواتی کوروش

قنواتی کوروش

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
بیات ثنا

بیات ثنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت خنداب

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
قربانی زینب

قربانی زینب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فراهانی امیرمهدی

فراهانی امیرمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
قادری فاطمه

قادری فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت بومي مرکزي-محل خدمت تفرش

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اسحاقی زهرا

اسحاقی زهرا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت شازند

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
انصاری آریان

انصاری آریان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
کیشانی نیما

کیشانی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عبدی مهیار

عبدی مهیار

زيست شناسي دريا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
معتمدیان مائده

معتمدیان مائده

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
نجفی آریا

نجفی آریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
صفایی نیایش

صفایی نیایش

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
چراغی امیرحسین

چراغی امیرحسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت ساوه

3سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
عسگری غزال

عسگری غزال

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | شبانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زنگنه مریم

زنگنه مریم

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
گودرزی نیا زهرا

گودرزی نیا زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
جمالیان نرگس

جمالیان نرگس

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
عابدی زهرا

عابدی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
آ ژی زهرا

آ ژی زهرا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي- محل خدمت اراک ناحيه 2

2سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
خسروبیگی امیرمهدی

خسروبیگی امیرمهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت اراک ناحيه2

2سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
عسگری بهار

عسگری بهار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رضایی محمد

رضایی محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت فراهان

2سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
عسگری فاطمه

عسگری فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مرادی فاطمه

مرادی فاطمه

سينما|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 66 آزمون

هنر
سجادی فاطمه سادات

سجادی فاطمه سادات

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت فراهان

2سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
نجفی آرین

نجفی آرین

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
فرهادی امیرمهدی

فرهادی امیرمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت محلات

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
هاشمی ساحل

هاشمی ساحل

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عابدی محمدمتین

عابدی محمدمتین

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
شمس حسام الدین

شمس حسام الدین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مرادآبادی نادیا

مرادآبادی نادیا

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
خانمحمدی هزاوه ساغر

خانمحمدی هزاوه ساغر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
امراله ئی شکیب

امراله ئی شکیب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عارف نژاد فاطمه

عارف نژاد فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خسروی مائده

خسروی مائده

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قلندر کیمیا

قلندر کیمیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بیاتی کیمیا

بیاتی کیمیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت شازند

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمودی زینب

محمودی زینب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت اشتيان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زارعی محمدعرشیا

زارعی محمدعرشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت شازند

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عسگری مژده

عسگری مژده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
فرجیان پوریا

فرجیان پوریا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نوروزی عسل

نوروزی عسل

تاريخ|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
تبرته عاطفه

تبرته عاطفه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت اراک ناحيه 1

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
احمدی پرنیا

احمدی پرنیا

مددکاري اجتماعي /ويژه وزارت بهداشت /|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | شهريه پرداز-ويژه وزارت بهداشت

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
دهقان رفیع شهروز

دهقان رفیع شهروز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
دین پرور آیدا

دین پرور آیدا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
ناصری پگاه

ناصری پگاه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حسنی مرضیه

حسنی مرضیه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت فراهان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
لشکری آهنگرانی علیرضا

لشکری آهنگرانی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي- محل خدمت دليجان

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فقیهی ستایش

فقیهی ستایش

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت خنداب

2سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
شفیعی امیرحسین

شفیعی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
فرجی محمدحسین

فرجی محمدحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
غلامی امیر محمد

غلامی امیر محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي- محل خدمت خنداب

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
شیری پریا

شیری پریا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
علیمحمدی مهدی

علیمحمدی مهدی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
واشقانی فراهانی پرستو

واشقانی فراهانی پرستو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
راستگردانی لیلا

راستگردانی لیلا

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران قم | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 61 آزمون

هنر
واشقانی فراهانی پریسا

واشقانی فراهانی پریسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قلیچی تینا

قلیچی تینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رنجبر ملیکا

رنجبر ملیکا

شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مرادی عارفه

مرادی عارفه

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
آقائی علی

آقائی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
گنجی پور امیرمهدی

گنجی پور امیرمهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
نجفی فاطمه

نجفی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
کاظمی دریا

کاظمی دریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ساریخانی بهزاد

ساریخانی بهزاد

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
روشن محمدامین

روشن محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
امانی زهرا

امانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
کیان مهر فاطمه

کیان مهر فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
جلالی فراهانی فاطمه

جلالی فراهانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت فراهان

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نوحه خوان امیررضا

نوحه خوان امیررضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت اراک ناحيه 1

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بداقی امیررضا

بداقی امیررضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
عباسی ستایش

عباسی ستایش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بختیاری علی

بختیاری علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
قمی هانیه

قمی هانیه

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
نوری بیتا

نوری بیتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فراهانی آیدا

فراهانی آیدا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت اراک ناحيه 2

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مرادی محمدرضا

مرادی محمدرضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فرهادی محدثه

فرهادی محدثه

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
اخواص نیکو

اخواص نیکو

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
کاظمی تکتم

کاظمی تکتم

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدی هدیه سادات

محمدی هدیه سادات

زبان وادبيات الماني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

زبان
شهبازی حسین

شهبازی حسین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رضاخانی زهرا

رضاخانی زهرا

اقتصاد|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
مرادی امیدرضا

مرادی امیدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
کیشانی فراهانی مینو

کیشانی فراهانی مینو

علوم ورزشي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
یزدی یکتا

یزدی یکتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قناتی یاسمین

قناتی یاسمین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
اسدی مهسا

اسدی مهسا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
یوسفی مبینا سادات

یوسفی مبینا سادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عظیمی سعید

عظیمی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
آخوندی مائده

آخوندی مائده

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
کاووسی فاطمه

کاووسی فاطمه

تاريخ|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
خدایاری امیرمحمد

خدایاری امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رضائی محمدمانی

رضائی محمدمانی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
حاجی آبادی فاطمه

حاجی آبادی فاطمه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي- محل خدمت اراک ناحيه 1

2سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
کرمی سوگند

کرمی سوگند

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت تفرش

1سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
حسینی مائده

حسینی مائده

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
عباسی غزل

عباسی غزل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مریخی احسان

مریخی احسان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حیدری سبا

حیدری سبا

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
نعمتی قلعه بارو نگین

نعمتی قلعه بارو نگین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدخانی آرین

محمدخانی آرین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صفائی نگین

صفائی نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ولی نسب پوری پانته آ

ولی نسب پوری پانته آ

نقاشي|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

هنر
حسین آباد هانیه

حسین آباد هانیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت کميجان

1سال کانونی / 52 آزمون

زبان
ویسمه سارا

ویسمه سارا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
پاکی علیرضا

پاکی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
پرش پرستو

پرش پرستو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدی محیا

محمدی محیا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
قنبری نیایش

قنبری نیایش

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قنبری ستایش

قنبری ستایش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت شازند

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بیات صالح

بیات صالح

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
اسدپور محمد

اسدپور محمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
طالبی غزل

طالبی غزل

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رشانی نگین

رشانی نگین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت اراک ناحيه1

1سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
تاج آبادی فراهانی علیرضا

تاج آبادی فراهانی علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
ربیعی کیانا

ربیعی کیانا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
صادقی زهرا

صادقی زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
کاظمی امین

کاظمی امین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت فراهان

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قلعه نویی فاطمه

قلعه نویی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
محمدی محمدصدرا

محمدی محمدصدرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زنده نام آیدا

زنده نام آیدا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
علی بخشی آیدا

علی بخشی آیدا

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
نجاتی مریم

نجاتی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي- محل خدمت شازند

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
فراهانی پوریا

فراهانی پوریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مفتح محمدحسین

مفتح محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
نجفی مهدیه

نجفی مهدیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شکورمقدم باربد

شکورمقدم باربد

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
آمری محمدپارسا

آمری محمدپارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
احسان نسب مهدی

احسان نسب مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عبدی احمدرضا

عبدی احمدرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت شازند(سربند)

6سال کانونی / 46 آزمون

زبان
صادقی شکوه محمدرضا

صادقی شکوه محمدرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت آشتيان

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
تلخ آبی صبا

تلخ آبی صبا

علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
شکری سمیه

شکری سمیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
علیدادی مهدیس

علیدادی مهدیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امیری مهشید

امیری مهشید

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي- محل خدمت سربند

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نظام آبادی امیرحسین

نظام آبادی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
دریائی هلیا

دریائی هلیا

مهندسي صنايع|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ملک حسینی مبینا

ملک حسینی مبینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دولت آبادی سپیده

دولت آبادی سپیده

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پوران پیر پارسا

پوران پیر پارسا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مظاهری هدیه

مظاهری هدیه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
غفاری مهسا

غفاری مهسا

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
منصوری زهرا

منصوری زهرا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمدطالبی آرزو

محمدطالبی آرزو

مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
دریابیگی محمدحسین

دریابیگی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
افشانی یگانه

افشانی یگانه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
فراهانی علی

فراهانی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مشهدالکوبه یگانه

مشهدالکوبه یگانه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
خطائی عسل

خطائی عسل

مهندسي عمران|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نجفی مهدی

نجفی مهدی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
راستگردانی محمدسعید

راستگردانی محمدسعید

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
میرکمالی سیدمحمدرضا

میرکمالی سیدمحمدرضا

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک يزد-شهيدصدوقي | شبانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حمیدی علیرضا

حمیدی علیرضا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حسینی نگار

حسینی نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عبادی تارا

عبادی تارا

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عباسی فر نسترن

عباسی فر نسترن

پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عزیزنیا عادله

عزیزنیا عادله

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
نظری صبا

نظری صبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت شازند

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضائی رهام

رضائی رهام

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مجیدی مائده

مجیدی مائده

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بهمنی مینو

بهمنی مینو

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فراهانی کیان

فراهانی کیان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت اراک

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رضائی حمیدرضا

رضائی حمیدرضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رفیعی امیرمحمد

رفیعی امیرمحمد

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مهرابی فاطمه

مهرابی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نجف خانی فیجانی سجاد

نجف خانی فیجانی سجاد

علوم مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
تقوایی فاطمه

تقوایی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جمشیدی راد ساحل

جمشیدی راد ساحل

زبان وادبيات الماني|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

زبان
عسگری شمس آبادی عرفان

عسگری شمس آبادی عرفان

اموزش رياضي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - پذيرش از مرد- محل خدمت تهران منطقه 15

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قدوسی فرد کیمیا

قدوسی فرد کیمیا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نظری فاطمه

نظری فاطمه

روانشناسي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ترابی فاطمه

ترابی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فتحی عارفه

فتحی عارفه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت شازند(سربند)

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
زینلی سپیده

زینلی سپیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گریزی سامان

گریزی سامان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
کیشانی فرهانی مریم

کیشانی فرهانی مریم

امار|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمدی ساجده السادات

محمدی ساجده السادات

اقتصاد|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
سجادی سیدمحمدپارسا

سجادی سیدمحمدپارسا

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احدی یونس

احدی یونس

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت زرنديه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گودرزی زهرا

گودرزی زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت آشتيان

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
موسوی سیدمحمدحسین

موسوی سیدمحمدحسین

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي- محل خدمت اراک ناحيه 1

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ترابی فیجانی مبینا

ترابی فیجانی مبینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خلیلی رضا

خلیلی رضا

مهندسي عمران|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
احدی صادق

احدی صادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت فراهان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بادرستانی زهره

بادرستانی زهره

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نظام آبادی فاطمه

نظام آبادی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جعفرآبادی علی

جعفرآبادی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نباتی محمدپرهام

نباتی محمدپرهام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ابراهیمی محمدمهدی

ابراهیمی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حاجی طاهری بهداد

حاجی طاهری بهداد

علوم قران وحديث|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سجادی سیدمحمدرضا

سجادی سیدمحمدرضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت اراک ناحيه 2

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدخانی علی

محمدخانی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رضائی عباس

رضائی عباس

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آنجفی مبینا

آنجفی مبینا

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
صالحی محمد

صالحی محمد

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
غلامحسینی لیلا

غلامحسینی لیلا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت اراک ناحيه 2

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسین آباد طاها

حسین آباد طاها

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسنی امیرحسین

حسنی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي- محل خدمت زرنديه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رفیعی محمدمهدی

رفیعی محمدمهدی

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عباسی نازنین

عباسی نازنین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت محلات

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اکبرخانی هستی

اکبرخانی هستی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سلیمانی پرنیا

سلیمانی پرنیا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي- محل خدمت ساوه

1سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
غلامی آرین

غلامی آرین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رسولی رضا

رسولی رضا

مهندسي اقتصادکشاورزي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پارسا رضا

پارسا رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
جیریائی آروین

جیریائی آروین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رسولی رزیتا

رسولی رزیتا

مهندسي عمران|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شیخی حسین

شیخی حسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه نيروي انتظامي

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فضلی فهیمه

فضلی فهیمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
جیریایی شراهی محمد

جیریایی شراهی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت خنداب

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ابراهیمی عطیه

ابراهیمی عطیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حیدری فاطمه

حیدری فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
لشنی محدثه

لشنی محدثه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فعلی نازنین

فعلی نازنین

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فارسیجانی پرنیان

فارسیجانی پرنیان

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قریب مهرشاد

قریب مهرشاد

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فلاحی ابوالفضل

فلاحی ابوالفضل

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل تحصيل اليگودرز-محل خدمت خنداب

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
خسروی فاطمه

خسروی فاطمه

طراحي پارچه|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 33 آزمون

هنر
ربیعی زهرا

ربیعی زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي- محل خدمت زرنديه

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
الوندی علی

الوندی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بیات سینا

بیات سینا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ربیعی فاطمه

ربیعی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت کميجان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسینی سیدمحمدحسین

حسینی سیدمحمدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
داودپور امیرمهدی

داودپور امیرمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت کميجان

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نظام آبادی علی

نظام آبادی علی

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صورتی آیدا

صورتی آیدا

حقوق|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
خیرآبادی امیر

خیرآبادی امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رجبی نگین

رجبی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت شازند

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بیغمی رضوان

بیغمی رضوان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمودی محمد

محمودی محمد

مديريت صنعتي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ابراهیمی مهدی

ابراهیمی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فرامرزی فاطمه

فرامرزی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
نعیمی امیرمحمد

نعیمی امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
میرزایی نسترن سادات

میرزایی نسترن سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت خنداب

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسنی مبینا

حسنی مبینا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سرائی علیرضا

سرائی علیرضا

مشاوره|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بیداریان آریا

بیداریان آریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مسیبی کوثر

مسیبی کوثر

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دریابیگی علی

دریابیگی علی

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت اراک ناحيه1

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
دستجانی رضوان

دستجانی رضوان

مهندسي صنايع|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
داودابادی مهدیار

داودابادی مهدیار

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت نوبران

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
وحدتی غزل

وحدتی غزل

مهندسي برق|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نعیمی انسیه

نعیمی انسیه

علوم قران وحديث|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
نوری حسین

نوری حسین

اقتصاد|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رحیمی زهرا

رحیمی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عسگری حسین

عسگری حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
وفائی خلج آرمین

وفائی خلج آرمین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هدایتی مریم

هدایتی مریم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فلاحی میلاد

فلاحی میلاد

اقتصاد|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
کریمی رضا

کریمی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي- محل خدمت نوبران

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طاهری آرینا

طاهری آرینا

مديريت صنعتي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فتحی آریان

فتحی آریان

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رفیعی مصطفی

رفیعی مصطفی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت اراک

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احمدی هزاوه سجاد

احمدی هزاوه سجاد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت محلات

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نجفی مریم

نجفی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
کمانی علیرضا

کمانی علیرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت شازند(سربند)

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمدی فاطمه السادات

محمدی فاطمه السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
کمال آبادی فراهانی فاطمه

کمال آبادی فراهانی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ابریشم امیرعلی

ابریشم امیرعلی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فتحی انسیه

فتحی انسیه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت اراک ناحيه 1

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خداوردی ندرآبادی الهه

خداوردی ندرآبادی الهه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اخگر فردوس

اخگر فردوس

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
خدابخشی یگانه

خدابخشی یگانه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خانجان بهاره

خانجان بهاره

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محمدحسینی زهرا

محمدحسینی زهرا

حقوق|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
طباطبائی پور سیدمحمد

طباطبائی پور سیدمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عیسی خانی تینا

عیسی خانی تینا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پویا منیره

پویا منیره

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت فراهان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بیاتیان امیرمحمد

بیاتیان امیرمحمد

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
میرزاخانی صبا

میرزاخانی صبا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صالحی زهرا

صالحی زهرا

طراحي پارچه|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 27 آزمون

هنر
عیوضی آرزو

عیوضی آرزو

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت شازند(سربند)

1سال کانونی / 26 آزمون

هنر
حیدری هانیه

حیدری هانیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صفری امیرمحمد

صفری امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت شازند

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بغدادی یزدان

بغدادی یزدان

مهندسي برق|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ملکی نرگس

ملکی نرگس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شاه صنم رضا

شاه صنم رضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | شهريه پرداز

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عبادی مبینا

عبادی مبینا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شریفی مریم

شریفی مریم

حقوق|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
میرزائی زهرا

میرزائی زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
لاترانی پانیذ

لاترانی پانیذ

مهندسي پزشکي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ابراهیمی محمدامین

ابراهیمی محمدامین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
توکلی یزدان

توکلی یزدان

مهندسي عمران|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احمدی حنانه

احمدی حنانه

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهاری بهراد

بهاری بهراد

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پژوه فاطمه

پژوه فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رجبی مبینا

رجبی مبینا

فيزيک مهندسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ساریخانی حمیدرضا

ساریخانی حمیدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
میریعقوبی سیدامیراحسان

میریعقوبی سیدامیراحسان

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شمس کلاهی صدرا

شمس کلاهی صدرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نجفی آشتیانی حمیدرضا

نجفی آشتیانی حمیدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نادری بهنوش

نادری بهنوش

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سیاوشی شهرکهنه میکائیل

سیاوشی شهرکهنه میکائیل

علوم قران وحديث|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زینلی نازنین

زینلی نازنین

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
تلخابی علیرضا

تلخابی علیرضا

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کیان آئین هستی

کیان آئین هستی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جوخواست محمد

جوخواست محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خانی ستایش

خانی ستایش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
معینی مبینا

معینی مبینا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت تفرش

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
هدایتی مهدیار

هدایتی مهدیار

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
لیاقتی ایدا

لیاقتی ایدا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صالحی علیرضا

صالحی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
کمانکش فاطمه

کمانکش فاطمه

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحیمی علی

رحیمی علی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
کاظم فاطمه

کاظم فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عشمیدیان نژاد عارف

عشمیدیان نژاد عارف

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مقدسی محیا

مقدسی محیا

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قنبری دولت آبادی رویا

قنبری دولت آبادی رویا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شیرآلی پور محمدرضا

شیرآلی پور محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت کميجان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرجامی فر ایمان

فرجامی فر ایمان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عطاری محمدسجاد

عطاری محمدسجاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مخلص آبادی بهار

مخلص آبادی بهار

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
لطفعلی نیا امیرمحمد

لطفعلی نیا امیرمحمد

اقتصاد|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدی امیرحسام

محمدی امیرحسام

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
همتی سنجانی حسام

همتی سنجانی حسام

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسکندری درسا

اسکندری درسا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شاه محمدی سیردری عطیه

شاه محمدی سیردری عطیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
میرزایی عارفه

میرزایی عارفه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت فراهان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
میرنظامی سیدمحمود

میرنظامی سیدمحمود

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بوالحسنی سجاد

بوالحسنی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت ساوه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شمس علی

شمس علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهادری محمدیوسف

بهادری محمدیوسف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هادی محمدمهدی

هادی محمدمهدی

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسکندری علی

اسکندری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پرچمی پرنیان

پرچمی پرنیان

مددکاري اجتماعي /ويژه وزارت بهداشت /|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | شهريه پرداز-ويژه وزارت بهداشت

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فدائی محمدامین

فدائی محمدامین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تلخابی محمد

تلخابی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي- محل خدمت زرنديه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فیروزی محدثه سادات

فیروزی محدثه سادات

علوم کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فرضی آیدا

فرضی آیدا

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
فتحعلیان علی

فتحعلیان علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سبحانی عرفان

سبحانی عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خسروبیگی محمدمهدی

خسروبیگی محمدمهدی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت تفرش

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نیک روش عارف

نیک روش عارف

علوم ومهندسي اب|دانشگاه اراک | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضائی فرد مانیا

رضائی فرد مانیا

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صالحی مرزیجرانی مهدی

صالحی مرزیجرانی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حایری سام

حایری سام

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعی الهه

زارعی الهه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت آشتيان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آشوری غلامرضا

آشوری غلامرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سلیمانی ایمان

سلیمانی ایمان

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جیریایی شراهی ابوالفضل

جیریایی شراهی ابوالفضل

علوم سياسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عبدی محسن

عبدی محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي- محل خدمت کميجان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ملکی سیدسپهر

ملکی سیدسپهر

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبدلی درمنی رضا

عبدلی درمنی رضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهدوی هزاوه گیسو

مهدوی هزاوه گیسو

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کاشی حنا

کاشی حنا

حقوق|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدی تینا

احمدی تینا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسین آباد پریسا

حسین آباد پریسا

مهندسي برق|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عباسی عرفان

عباسی عرفان

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
داودآبادی فرنوش

داودآبادی فرنوش

مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ریاضی فر مهدی

ریاضی فر مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مددی علی

مددی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کاظمی علی

کاظمی علی

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضائی نژاد رضا

رضائی نژاد رضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گرامی زهرا

گرامی زهرا

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پشنج کیانا

پشنج کیانا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسین آباد امیرمهدی

حسین آباد امیرمهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غلامی فر کیمیا

غلامی فر کیمیا

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فتحی علی

فتحی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قاسمی فاطمه

قاسمی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ادریسی بهار

ادریسی بهار

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جهان بین معصومه

جهان بین معصومه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهره وند سعید

زهره وند سعید

اقتصاد|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عباسی آریا

عباسی آریا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مملوکی سیدمحمد

مملوکی سیدمحمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صادقی امیرمحمد

صادقی امیرمحمد

مهندسي پليمر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رنجبران مه سیما

رنجبران مه سیما

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هاشمی امیرمحمد

هاشمی امیرمحمد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کاظمی کرهرودی عرفان

کاظمی کرهرودی عرفان

اقتصاد|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عطائی علیرضا

عطائی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زبیدی ام جریده امیرمهدی

زبیدی ام جریده امیرمهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمودی رضا

محمودی رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عبدلی حسین آبادی آیدا

عبدلی حسین آبادی آیدا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فضلی حنانه

فضلی حنانه

مديريت صنعتي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قاسمی امیرمهدی

قاسمی امیرمهدی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي- محل خدمت ساوه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
میرزائی سبحان

میرزائی سبحان

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهاری ملیکا

بهاری ملیکا

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رفیعی المیرا

رفیعی المیرا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عالیخانی یاسمین

عالیخانی یاسمین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت خنداب

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
یساولی شراهی محدثه

یساولی شراهی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي- محل خدمت خنداب

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
باجلان محمد

باجلان محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جلالی حسین

جلالی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
میقانی آرمین

میقانی آرمین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قربانی دانیال

قربانی دانیال

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بوالحسنی مهدی

بوالحسنی مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضایی مهدی

رضایی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ابراهیمی هادی

ابراهیمی هادی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسفلائی الهه

اسفلائی الهه

مهندسي عمران|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدی مینا

محمدی مینا

مهندسي عمران|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
کاظمیان محمدسجاد

کاظمیان محمدسجاد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرامرزی مجتبی

فرامرزی مجتبی

مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بابائی محمدامین

بابائی محمدامین

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محمدی محمدهادی

محمدی محمدهادی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
3/25/2023 8:48:58 PM