كامياران

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كامياران

اردلانی نگین

اردلانی نگین

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 94 آزمون

انسانی
مردوخی سنا

مردوخی سنا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت کامياران

3سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
کویک رویا

کویک رویا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 80 آزمون

زبان
باتمانی سایه

باتمانی سایه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
باباصفری معین

باباصفری معین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

6سال کانونی / 69 آزمون

زبان
ابراهیمی آرینا

ابراهیمی آرینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
کمانگر وحید

کمانگر وحید

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمدی آرزو

محمدی آرزو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نظریان آرمان

نظریان آرمان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عطای کیله گلان هلیا

عطای کیله گلان هلیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سنندج ناحيه 2

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رحمانی هانا

رحمانی هانا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اسدی سینا

اسدی سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مردوخی شیرکو

مردوخی شیرکو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت کامياران

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
محمدی رزگار

محمدی رزگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
گشکی کیمیا

گشکی کیمیا

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رحمانی حمید

رحمانی حمید

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
روحانی نارین

روحانی نارین

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
بابایی سعید

بابایی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدی صبا

محمدی صبا

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
واحدی مهدی

واحدی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
یوسفی سنا

یوسفی سنا

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کریمی وریا

کریمی وریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کریمی هیوا

کریمی هیوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فتحی محمد

فتحی محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت موچش

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
باطنی شیما

باطنی شیما

حسابداري|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مرادی مبین

مرادی مبین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان- محل خدمت موچش

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
منصوری راد آیدا

منصوری راد آیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت موچش

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسدی الهام

اسدی الهام

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خالقی شهرام

خالقی شهرام

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت کراني

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فلاحی مریم

فلاحی مریم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت کامياران

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ساعدموچشی اسرا

ساعدموچشی اسرا

فقه شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
احمدی نرگس

احمدی نرگس

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت قروه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
روحانی ساسان

روحانی ساسان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابراهیمی سارینا

ابراهیمی سارینا

باستانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
دیده بان پارسا

دیده بان پارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
یزدانی هلیا

یزدانی هلیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت کامياران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امینی فرهاد

امینی فرهاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت کامياران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فاتحی آتوسا

فاتحی آتوسا

گردشگري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ابراهیمی سوران

ابراهیمی سوران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
3/23/2023 10:19:18 PM