سقز

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سقز

محمدی باربد

محمدی باربد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
ساجدی یورقل مژگان

ساجدی یورقل مژگان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
قادرزاده اوین

قادرزاده اوین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سقز

5سال کانونی / 109 آزمون

انسانی
صالحیان محمد

صالحیان محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
فتاحیان شیلا

فتاحیان شیلا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
اباذری محمدمعراج

اباذری محمدمعراج

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
دیباوند محمدنعیم

دیباوند محمدنعیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
رضائی کارین

رضائی کارین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
علائی ثنا

علائی ثنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سقز

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
فاطمی خرمتا سارینا

فاطمی خرمتا سارینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
کریمی مهرزاد

کریمی مهرزاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
رشیدی مهران

رشیدی مهران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
فتحیانی صفوان

فتحیانی صفوان

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
گنجی میلاد

گنجی میلاد

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
فیضی نگین

فیضی نگین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
صوفی سینا

صوفی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
تمیمی کیمیا

تمیمی کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
عبدی محمد

عبدی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مرواری صاحب هانیا

مرواری صاحب هانیا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل تحصيل خوي-محل خدمت زيويه

3سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
غفوری محمد

غفوری محمد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سقز

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
بابامیری سروش

بابامیری سروش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رحیمی ژیار

رحیمی ژیار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حسینی سیده روژان

حسینی سیده روژان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حبیبی ترانه

حبیبی ترانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صالح پور آیدا

صالح پور آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
طلوعی ارشیا

طلوعی ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مرادی کیمیا

مرادی کیمیا

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
شیرزاد پدرام

شیرزاد پدرام

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سقز

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
ملاویسه علیرضا

ملاویسه علیرضا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سقز

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
سیامکی پریا

سیامکی پریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان- محل خدمت بانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
محمدی نازی

محمدی نازی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زارعی جاوید

زارعی جاوید

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدی احمد

محمدی احمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عزیزی جان فردوس

عزیزی جان فردوس

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عباسی اوین

عباسی اوین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول

6سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
یثرابی کاویان

یثرابی کاویان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | شهريه پرداز

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شیری پارسا

شیری پارسا

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زارعی اقدم پیمان

زارعی اقدم پیمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خدارحم احسان

خدارحم احسان

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محسن زاده مهران

محسن زاده مهران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رشیدی میلاد

رشیدی میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ویسی زانا

ویسی زانا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سقز

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
عبدلی محمد

عبدلی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کریمی سیروان

کریمی سیروان

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سقز

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
علی زاده مهسا

علی زاده مهسا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مصری ستار

مصری ستار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت زيويه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
احمدیان کوثر

احمدیان کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
غلامی اسماء

غلامی اسماء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
یوسفی نوشین

یوسفی نوشین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قادرزاده آروین

قادرزاده آروین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مقبلی آرمین

مقبلی آرمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جلال دوست سیما

جلال دوست سیما

مهندسي اقتصادکشاورزي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
باقی پارسا

باقی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
کاکی کارو

کاکی کارو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان- محل خدمت سقز

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مسافر مهیار

مسافر مهیار

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پورطیب سیدکامیار

پورطیب سیدکامیار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سقز

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صالحیان سحر

صالحیان سحر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهرپور الهه

مهرپور الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سقز

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شیری ساسان

شیری ساسان

مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
دهقانی سمیرا

دهقانی سمیرا

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کریم نژاد ایوب

کریم نژاد ایوب

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت زيويه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
امانی نگین

امانی نگین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت زيويه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
خضری نسترن

خضری نسترن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
منیعی تینا

منیعی تینا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
برزوئی سیدسلیمان

برزوئی سیدسلیمان

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مرادی سیروان

مرادی سیروان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسینی سیده زیبا

حسینی سیده زیبا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عزیزنژاد سارینا

عزیزنژاد سارینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سعادتیان کیانوش

سعادتیان کیانوش

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سقز

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حقیقی اسرین

حقیقی اسرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت سقز

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زرینی کسری

زرینی کسری

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خداکرمی رضا

خداکرمی رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت زيويه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
احمدی آیرین

احمدی آیرین

علوم ورزشي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسین پور پریا

حسین پور پریا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رشیدزاده آریان

رشیدزاده آریان

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رایزن پریا

رایزن پریا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سنندج | شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کریم نیاصاحب زانیار

کریم نیاصاحب زانیار

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قیصریان قدمخیر

قیصریان قدمخیر

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان -محل تحصيل خوي-محل خدمت زيويه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدی میلاد

محمدی میلاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سقز

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسینی سیدیونس

حسینی سیدیونس

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سقز

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قدسی صبا

قدسی صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
معمارزاده هومن

معمارزاده هومن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رندانی مبینا

رندانی مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آقائیان ندا

آقائیان ندا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سقز

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
احمدزاده نیلوفر

احمدزاده نیلوفر

شيمي محض|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بابائی نگین

بابائی نگین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کریمیان نگین

کریمیان نگین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فتاحی احسان

فتاحی احسان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رفیعی عادل

رفیعی عادل

علوم تربيتي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احمدی آیدا

احمدی آیدا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کوچکی شکیلا

کوچکی شکیلا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ابراهیمی پدرام

ابراهیمی پدرام

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهلتی ژوان

مهلتی ژوان

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرتضی پناه مینا

مرتضی پناه مینا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عزیزپور مبینا

عزیزپور مبینا

فلسفه|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احمدپناه فریبا

احمدپناه فریبا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل تحصيل خوي-محل خدمت سقز

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عبداله زاده اشکان

عبداله زاده اشکان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قدیمی علیرضا

قدیمی علیرضا

فقه شافعي|دانشگاه تهران | روزانه-محل تحصيل دانشکده الهيات ومعارف اسلامي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسینی سیدآرش

حسینی سیدآرش

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رسولی آذر اوین

رسولی آذر اوین

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فرجی شیدا

فرجی شیدا

مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
وکیلی آریا

وکیلی آریا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهاری محمدپارسا

بهاری محمدپارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رستمی میترا

رستمی میترا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت قروه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسین زاده کارو

حسین زاده کارو

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
میره ئی میلاد

میره ئی میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صادقیان محدثه

صادقیان محدثه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
گلمحمدی آیدا

گلمحمدی آیدا

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امینیان مبینا

امینیان مبینا

جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رمضانی محمدعبید

رمضانی محمدعبید

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهره ایمان

زهره ایمان

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کردستان - محل خدمت بيجار

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
یوسفی کهریزه ناصح

یوسفی کهریزه ناصح

مهندسي عمران|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مفتیان آرمان

مفتیان آرمان

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ابوالمحمدی زانا

ابوالمحمدی زانا

جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شیرزاد آریا

شیرزاد آریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فلاحی نسرین

فلاحی نسرین

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مرادیان آمانج

مرادیان آمانج

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اردلانی شادی

اردلانی شادی

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پریزادی سیده مژده

پریزادی سیده مژده

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
فیض اله بیگی کیمیا

فیض اله بیگی کیمیا

جامعه شناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
3/25/2023 9:43:36 PM