مريوان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر مريوان

وثوقی یاشار

وثوقی یاشار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 165 آزمون

تجربی
ملائی نازیلا

ملائی نازیلا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

8سال کانونی / 152 آزمون

تجربی
کمانگر آژوان

کمانگر آژوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

7سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
قادری سجاد

قادری سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

7سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
علی مدد تارا

علی مدد تارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
اناری رامین

اناری رامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
فلاحی پریا

فلاحی پریا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

7سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
کسائی ثنا

کسائی ثنا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
حسینی سارینا

حسینی سارینا

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
نوری شیما

نوری شیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
خدیری دلنیا

خدیری دلنیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
بهرامی مهیار

بهرامی مهیار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
احمدی فواد

احمدی فواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
سبحانی سیمین

سبحانی سیمین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت مريوان

3سال کانونی / 106 آزمون

انسانی
خسرویان کاویان

خسرویان کاویان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سنندج ناحيه 1

4سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
فلاحی کاوان

فلاحی کاوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت مريوان

4سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
نیک پی هیوا

نیک پی هیوا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

ریاضی
محمدنژاد شنیا

محمدنژاد شنیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
بردافکن شادمان

بردافکن شادمان

ارتباطتصويري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سقز

4سال کانونی / 101 آزمون

هنر
خسروزاده الهام

خسروزاده الهام

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سقز

3سال کانونی / 100 آزمون

انسانی
سجادی سیده اسرا

سجادی سیده اسرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
نیک پی هاوری

نیک پی هاوری

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت مريوان

5سال کانونی / 98 آزمون

انسانی
ویسی روژان

ویسی روژان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سروآباد

4سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
ادمن احسان

ادمن احسان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
دهدار ثنا

دهدار ثنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
رستمی ستیلا

رستمی ستیلا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
عبدالهی نیما

عبدالهی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
الماسی فائز

الماسی فائز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
اازغ مبین

اازغ مبین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
وارسته هژیر

وارسته هژیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت سرواباد

2سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
عیلامی محمد

عیلامی محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت مريوان

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
خالدی زریان

خالدی زریان

حقوق|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
مرادی پویا

مرادی پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
تکاب ریزان

تکاب ریزان

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
قادری آرام

قادری آرام

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت مريوان

4سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
محمدیان حمید

محمدیان حمید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
رضائی روژان

رضائی روژان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ولی پور بشرا

ولی پور بشرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
کریمیان یادگار

کریمیان یادگار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
پزشک روژین

پزشک روژین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
یعقوبی هاتف

یعقوبی هاتف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مرادی سیده پریا

مرادی سیده پریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سنندج ناحيه2

2سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
جعفری دریا

جعفری دریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
اداک ژینو

اداک ژینو

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
اداک حافظ

اداک حافظ

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
ساعدی دیلان

ساعدی دیلان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
باغانی مدیا

باغانی مدیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
کیانی فر آیدا

کیانی فر آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حق پرور ژاله

حق پرور ژاله

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
بیواره اوین

بیواره اوین

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حمیدی هدیه

حمیدی هدیه

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

2سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
اداک محمد

اداک محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
جهانی میلاد

جهانی میلاد

علوم ورزشي|دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ادوای آراسته

ادوای آراسته

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
افراسیابی الهام

افراسیابی الهام

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اسپرناک مریم

اسپرناک مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سروآباد

2سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
پیرخضری سیدهیمن

پیرخضری سیدهیمن

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
امینی یلدا

امینی یلدا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
احمدی گشین

احمدی گشین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت بانه

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
رحیمی نگین

رحیمی نگین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خورشیدی نرمین

خورشیدی نرمین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت کلاترزان

1سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
ایرانی هدیه

ایرانی هدیه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سقز

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
بیواره کارو

بیواره کارو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حیدری ژینا

حیدری ژینا

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نوری زاده اسوه

نوری زاده اسوه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
طاهری مهسا

طاهری مهسا

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
امینی سینا

امینی سینا

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شیرزادی دلنیا

شیرزادی دلنیا

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
حسینی سیده ژینا

حسینی سیده ژینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
هاشمی سیده سما

هاشمی سیده سما

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
دستوم محمد

دستوم محمد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سروآباد

1سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
رحمانی هیرو

رحمانی هیرو

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سنندج ناحيه1

1سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
مرادی سیدآراس

مرادی سیدآراس

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

زبان
کریمی تارا

کریمی تارا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت مريوان

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
کهنه پوشی دیاکو

کهنه پوشی دیاکو

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
برقی زانا

برقی زانا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فتحی هیمن

فتحی هیمن

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت بانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
حیدری داد یلدا

حیدری داد یلدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ابراهیمی زاده هژیر

ابراهیمی زاده هژیر

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
نادری یوسف

نادری یوسف

زبان چيني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

زبان
بازرگانی نرگس

بازرگانی نرگس

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان -محل تحصيل خوي-محل خدمت بانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
اسلام پناه سیما

اسلام پناه سیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ایازی شیلان

ایازی شیلان

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
رحیمیان کاویان

رحیمیان کاویان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت مريوان

1سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمودی آماژ

محمودی آماژ

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدیان سیاوش

محمدیان سیاوش

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت مريوان

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رسائی نادیا

رسائی نادیا

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
اسدی محمد پدرام

اسدی محمد پدرام

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رمضانی ثنا

رمضانی ثنا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هوشمند پارسا

هوشمند پارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کرمی رونیا

کرمی رونیا

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ارجمند مائده

ارجمند مائده

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نادری ژینا

نادری ژینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کمانگر شادمان

کمانگر شادمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سروآباد

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
کسائی روژان

کسائی روژان

اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نادریان سروش

نادریان سروش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کهنه پوشی احسان

کهنه پوشی احسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
امینی بیتا

امینی بیتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ایزدی منا

ایزدی منا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سلیمی تجره زهرا

سلیمی تجره زهرا

امار|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سهرابی روژان

سهرابی روژان

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
اتابک سیده هلیا

اتابک سیده هلیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت ديواندره

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شریفی کیان

شریفی کیان

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت مريوان

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حسینی فرحناز

حسینی فرحناز

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زارعی آرزو

زارعی آرزو

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مجیدی کوثر

مجیدی کوثر

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قادری برهم

قادری برهم

جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
غفوری سیده ژینا

غفوری سیده ژینا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سلیم پور الهام

سلیم پور الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-محل تحصيل خاش

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
هوشنگی ثنا

هوشنگی ثنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شاداب ژینر

شاداب ژینر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت کلاترزان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اخترثمر ثنا

اخترثمر ثنا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نادری فرناز

نادری فرناز

اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مرادی هیرو

مرادی هیرو

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کریمی زاده نارین

کریمی زاده نارین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کریمی میترا

کریمی میترا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت مريوان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ویسی دانیال

ویسی دانیال

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دوستی اسوه

دوستی اسوه

زبان وادبيات کردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ابراهیمی هاوژین

ابراهیمی هاوژین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سنندج ناحيه1

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بادکان شیلان

بادکان شیلان

نقاشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

هنر
اخگر ناریا

اخگر ناریا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
احمدیان صبا

احمدیان صبا

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فتاحی شکیبا

فتاحی شکیبا

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ویسی فرد آرام

ویسی فرد آرام

اهنگسازي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
احمدی هستی

احمدی هستی

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رمضانی پور پوریا

رمضانی پور پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حاجی عزیزی آرمان

حاجی عزیزی آرمان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت بانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
4/1/2023 8:26:01 AM