خان ببين

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خان ببين

منتظری ابوالفضل

منتظری ابوالفضل

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان- محل خدمت آزاد شهر

1سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
موسوی لیلا سادات

موسوی لیلا سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
3/23/2023 8:43:38 PM