مراوه تپه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر مراوه تپه

برفر محمد شریف

برفر محمد شریف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت مراوه تپه

4سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
بازدار مرضیه

بازدار مرضیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت مراوه تپه

3سال کانونی / 90 آزمون

انسانی
یاپنگ غراوی یاسین

یاپنگ غراوی یاسین

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گنبدکاووس

3سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
بازدار معصومه

بازدار معصومه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت مراوه تپه

3سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
حاجی لی دوجی دانیال

حاجی لی دوجی دانیال

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
قره مشک غراوی سهیل

قره مشک غراوی سهیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل تحصيل گنبد-محل خدمت گنبدکاووس

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
دانائی فر عبدالحلیم

دانائی فر عبدالحلیم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گنبدکاووس

1سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
کوسه غراوی حدیثه

کوسه غراوی حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گاليکش

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
پران دوجی رسول

پران دوجی رسول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل تحصيل گنبد-محل خدمت مراوه تپه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
قرناس اسماء

قرناس اسماء

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت مراوه تپه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کوسه غراوی سحرگل

کوسه غراوی سحرگل

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گنبد کاووس

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حاجیلی دوجی مبین

حاجیلی دوجی مبین

اقتصاد|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دوجی متین

دوجی متین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت مراوه تپه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
گرگانلی دوجی بهزاد

گرگانلی دوجی بهزاد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت راميان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حاجی لی دوجی زین العابدین

حاجی لی دوجی زین العابدین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت آزاد شهر

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اوزون دوجی سحر

اوزون دوجی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گنبدکاووس

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
گرگانلی دوجی فایزه

گرگانلی دوجی فایزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گنبدکاووس

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خواجه زاده طاهره

خواجه زاده طاهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گنبدکاووس

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
غراوی ماهم

غراوی ماهم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گنبدکاووس

4سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
4/1/2023 7:45:19 AM