بندرتركمن

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بندرتركمن

قرنجیک آلتین آی

قرنجیک آلتین آی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

8سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
نعمتی الهه

نعمتی الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
نظرنژاد مرضیه

نظرنژاد مرضیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | محروم-بومي گلستان

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
گری نورانی آسیه

گری نورانی آسیه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
نعمتی الهام

نعمتی الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گرگان

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
نظرنژاد محمدرضا

نظرنژاد محمدرضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
حکمتی مبینا

حکمتی مبینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
کر‌ صادق

کر‌ صادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
توماج نژاد محمد

توماج نژاد محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
کوثری آرمان

کوثری آرمان

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت بندرترکمن

6سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
انصاری فر حمزه

انصاری فر حمزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گميشان

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قره جه رضوان

قره جه رضوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قرنجیک نژاد قربان محمد

قرنجیک نژاد قربان محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گميشان

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پنق عارفه

پنق عارفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت بندرگز

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
توراج نژاد مرضیه

توراج نژاد مرضیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پورقاز یاسین

پورقاز یاسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت علي آباد

2سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
دردی ئی نورمحمد

دردی ئی نورمحمد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گميشان

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کمی امید

کمی امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حنفی مبینا

حنفی مبینا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گميشان

4سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
پقه مرضیه

پقه مرضیه

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
طریک مائده

طریک مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گميشان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قرنجیک نورالدین

قرنجیک نورالدین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ایمری مبین

ایمری مبین

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فلاح نژاد سنا

فلاح نژاد سنا

روانشناسي|دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اونق محمد امین

اونق محمد امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کرپه عرفان

کرپه عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قرنجیک مهسا

قرنجیک مهسا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گرگان

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
آتابای محمد رضا

آتابای محمد رضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فرخی زهرا

فرخی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گميشان

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رستگار رویا

رستگار رویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خواجه الناز

خواجه الناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان- محل خدمت بندرترکمن

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
راسخ عادل

راسخ عادل

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت بندرترکمن

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
قره جه فرشید

قره جه فرشید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل تحصيل گنبد-محل خدمت مراوه تپه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
کر‌ راحله

کر‌ راحله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت بندرگز

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
کم‌ مبینا

کم‌ مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت بندرترکمن

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ایری ایمان

ایری ایمان

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت بندرترکمن

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ططرنژاد مبینا

ططرنژاد مبینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرادیان آرمان

مرادیان آرمان

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت علي آباد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
کمی ساجده

کمی ساجده

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان- محل خدمت بندر ترکمن

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ایمری محسن

ایمری محسن

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گرگان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بهنامی فرزانه

بهنامی فرزانه

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
باقری زاده گوگلانی محمدمصطفی

باقری زاده گوگلانی محمدمصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قریشی سعید

قریشی سعید

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کم‌ یاسر

کم‌ یاسر

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت کردکوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قره دولاق فائزه

قره دولاق فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ایری مرضیه

ایری مرضیه

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رائی محمدرسول

رائی محمدرسول

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت بندرترکمن

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
کر‌ مبینا

کر‌ مبینا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گرگان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آتابای مبین

آتابای مبین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فردجو امید

فردجو امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گرگان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عادل دوست عالیه

عادل دوست عالیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت آق قلا

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ایری توماج نازگل

ایری توماج نازگل

روانشناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اشرفی آمنه

اشرفی آمنه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گرگان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
چوپانی کلته راضیه

چوپانی کلته راضیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
توکلی فر گوهر

توکلی فر گوهر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
چوگان سمیه

چوگان سمیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت بندرترکمن

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
کر‌ مهدی

کر‌ مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت بندرترکمن

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آهمند رمضان

آهمند رمضان

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
3/25/2023 9:08:24 PM