بندرگز

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بندرگز

لیوانی مریم

لیوانی مریم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
منوچهری مریم

منوچهری مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
کردی ابوالفضل

کردی ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
معقولی مهدی

معقولی مهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت بندرگز

5سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
جهانشاهی اطهر

جهانشاهی اطهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
طهماسبی محبوبه

طهماسبی محبوبه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
کرد مصطفی پور نیلو فر

کرد مصطفی پور نیلو فر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت بندرگز

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
قنبری حدیثه

قنبری حدیثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خوش رفتار سهیل

خوش رفتار سهیل

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت کردکوي

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
رحمانی دشتی مصطفی

رحمانی دشتی مصطفی

مهندسي برق|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خبلی نازنین

خبلی نازنین

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت کردکوي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
لشکر بلوکی آرمین

لشکر بلوکی آرمین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان- محل خدمت گرگان

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
3/25/2023 8:31:33 PM