سنقر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سنقر


حاجیان مهسا

حاجیان مهسا

روزنامه نگاري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
کاویانی پریسا

کاویانی پریسا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت سنقرکليايي

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
حیدریان طیبه

حیدریان طیبه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ولدی آیسا

ولدی آیسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت سنقرکليايي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
غلامی گندآبادی سمیه

غلامی گندآبادی سمیه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل تحصيل خوي-محل خدمت کرمانشاه ناحيه2

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
امجدیان فاطمه

امجدیان فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت کرندغرب

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رضازاده امیررضا

رضازاده امیررضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت سنقرکليايي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
احمدی آتنا

احمدی آتنا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت سنقرکليايي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قنبرپور شادی

قنبرپور شادی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت سنقرکليايي

3سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کیهانی زهرا

کیهانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت بيستون

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
6/10/2023 10:36:01 PM
Menu