كنگاور

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كنگاور


عباس آبادی سعید

عباس آبادی سعید

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
شاهمرادی عادل

شاهمرادی عادل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت اسدآباد

1سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
خزائی زهرا

خزائی زهرا

مشاوره|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
نادری رضوان

نادری رضوان

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت کنگاور

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
خزائی محدثه

خزائی محدثه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خمیس آبادی محمدصالح

خمیس آبادی محمدصالح

مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
افشارانی صبا

افشارانی صبا

اقتصاد|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مشایخی محمدرضا

مشایخی محمدرضا

علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اکبری سجاد

اکبری سجاد

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
6/9/2023 1:00:39 AM
Menu