فيروزآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر فيروزآباد

جمشیدی نیا امیرمحمد

جمشیدی نیا امیرمحمد

علوم تربيتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي مناطق درگير (سيل-زلزله)لرستان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
کولیوند فاطمه

کولیوند فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
یوسفوند رضا

یوسفوند رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
3/23/2023 9:20:52 PM