الشتر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر الشتر

اسدالهی محمد

اسدالهی محمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

7سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
رشنو علیر ضا

رشنو علیر ضا

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

8سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
یوسفوند مریم

یوسفوند مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رشنو علیرضا

رشنو علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حیدری جم ماهان

حیدری جم ماهان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
خیر الهی آرزو

خیر الهی آرزو

مشاوره|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
سلیمانی فاطمه

سلیمانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رشنو علی

رشنو علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عزیزی فاطمه

عزیزی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
امیری معصومه

امیری معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
دلفان مبینا

دلفان مبینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
کاظمی حسنوند حسین

کاظمی حسنوند حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حق نظزی فاطمه

حق نظزی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پیرنیا نگار

پیرنیا نگار

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت خرم آباد ناحيه 2

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بهرامیان امیرحسین

بهرامیان امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش - پذيرش از مرد

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسدی فر مریم

اسدی فر مریم

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان لرستان - محل خدمت نورآباد

4سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رضایی حانیه

رضایی حانیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
باقریان محمد

باقریان محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش - پذيرش از مرد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
میرزایی اقا فاطمه

میرزایی اقا فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان-محل خدمت الشتر

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عبدالپور حانیه

عبدالپور حانیه

علوم قران وحديث|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فولادوند پریا

فولادوند پریا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت نورآباد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نادری نازنین

نادری نازنین

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
یوسفوند محدثه

یوسفوند محدثه

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
صالحی امین

صالحی امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل تحصيل اليگودرز-محل خدمت الشتر

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جعفری نسب زهرا

جعفری نسب زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
موسویان اصل سیده سارا

موسویان اصل سیده سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
یوسفوند انیس

یوسفوند انیس

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حسنوند شکیبا

حسنوند شکیبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت اليگودرز

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شعاعی محدثه

شعاعی محدثه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صالحی مهدی

صالحی مهدی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رسولیان صادق

رسولیان صادق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسنوند زهرا

حسنوند زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت بهارستان 1

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حواسی طالب حانیه

حواسی طالب حانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کولیوند محمد

کولیوند محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
علیجانی فاطمه

علیجانی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ندری امیرمحمد

ندری امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت عشايري لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
یوسفوند آرمان

یوسفوند آرمان

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظرپور شهلا

نظرپور شهلا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آزادی حانیه

آزادی حانیه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي مناطق درگير سيل وزلزله لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نصیر پور شیرین

نصیر پور شیرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شمشی امیرحسین

شمشی امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت الشتر

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
علی پور طالب رامین

علی پور طالب رامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل تحصيل اليگودرز-محل خدمت اليگودرز

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خسروی حسین

خسروی حسین

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نیکویان ریحانه

نیکویان ریحانه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
فولادوند محسن

فولادوند محسن

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت خرم اباد ناحيه 1

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
داودی فاطمه

داودی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بابائی رضا

بابائی رضا

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رضایی فیروزآباد مهدی

رضایی فیروزآباد مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت پلدختر

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صالحی مریم

صالحی مریم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسنوند فاطمه

حسنوند فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
3/25/2023 9:21:36 PM