ماهان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ماهان


سلمانیان ماهانی الهه

سلمانیان ماهانی الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت گلباف

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دهقان علی

دهقان علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فلاح لاله زاری علی

فلاح لاله زاری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
5/30/2023 8:23:33 AM
Menu