ماهان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ماهان

محیا فر مائده

محیا فر مائده

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
افضلی نیا زهرا

افضلی نیا زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
سلمانیان ماهانی الهه

سلمانیان ماهانی الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت گلباف

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ابوالحسن زاده ماهانی مهسا

ابوالحسن زاده ماهانی مهسا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
کمالی راد فاطمه

کمالی راد فاطمه

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
قدیمی ماهانی فاطمه زهرا

قدیمی ماهانی فاطمه زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت فهرج

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
خالقی حسین

خالقی حسین

فيزيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دهقان علی

دهقان علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فلاح لاله زاری علی

فلاح لاله زاری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
3/23/2023 9:24:10 PM