رودبار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر رودبار

زمان خانی یحیی

زمان خانی یحیی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت رودبار

5سال کانونی / 91 آزمون

انسانی
کریمی کاظم

کریمی کاظم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت رودبار

6سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
خاور جواد

خاور جواد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت رودبار

5سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
فلاحی پور عیسی

فلاحی پور عیسی

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت رودبار

5سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
گرانی پور ابوالفضل

گرانی پور ابوالفضل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت رودبار

3سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
دستوری مریم

دستوری مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بالاور احمد رضا

بالاور احمد رضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان- ‌محل خدمت رودبار

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
بامری پاک سجاد

بامری پاک سجاد

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت رودبار

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
فرامرزی نمداد ادریس

فرامرزی نمداد ادریس

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت منوجان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
فلاحی شاه آباد محمدحسین

فلاحی شاه آباد محمدحسین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت شهداد

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بامری شاهنده محمدرضا

بامری شاهنده محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت رودبار

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خاوندگار فاطمه

خاوندگار فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خور امیرحسین

خور امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت راين

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بنی اسدی مهدی

بنی اسدی مهدی

تاريخ|دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
راوند اسماعیل

راوند اسماعیل

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت فارياب

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
درینی محمد

درینی محمد

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت بم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بامری پور نادر

بامری پور نادر

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت رفسنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خارائی گجگ سجاد

خارائی گجگ سجاد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت کوهبنان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تاج ابادی مریم

تاج ابادی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت کهنوج

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
گرگندیان فرشته

گرگندیان فرشته

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت نرماشير

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
برزیگر محمد

برزیگر محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لطفی نسب علیرضا

لطفی نسب علیرضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت کشکوئيه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پورازاد سارا

پورازاد سارا

مطالعات خانواده|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هفت ریگی ریحانه

هفت ریگی ریحانه

امار|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
3/23/2023 8:55:22 PM