چترود

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر چترود


طاهری چترودی محمد مهدی

طاهری چترودی محمد مهدی

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
میر احمدی هوتکی فاطمه

میر احمدی هوتکی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت راور

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مومنی رق آبادی زهرا

مومنی رق آبادی زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت گلباف

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
گنجه ء کویری حانیه

گنجه ء کویری حانیه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رحیم آبادی ام البنین

رحیم آبادی ام البنین

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
6/4/2023 8:26:30 PM
Menu